Algatatud detailplaneeringud

7.12.21

Teade Vihtra tee 3a, 3b, 3c , 3d ja 5a kinnistute detailplaneeringu (DP) koostamise algatamisest ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamisest

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse  09.09.2021 korraldusega nr 255  algatati Põhja-Pärnumaa vallas Vändra alevis Vihtra tee 3a, 3b, 3c ja 5a kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu ala pindala on ca 19 000 m² ja PlanID 100532.

Maa-aladele kehtib Vändra alevi üldplaneering, kehtestatud 18.061998 Vändra Alevivolikogu otsusega nr 44.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on uute kinnistute määramine liitmise teel, nende hoonestusalade ja juurdepääsude määramine ning ehitusõiguse seadmine kinnistutele koos tehnovõrkude lahendusega.

Nimetatud korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine kuna Kavandatava tegevusega ei ole arvestades ala ja selle lähiümbruse senist kasutust ette näha piirkonna maastikule ega maakasutusele olulist negatiivset muutust ning olulist ebasoodsat keskkonnamõju.

Kinnistutel praegu tehtavate tegevuste jaoks ei ole varem väljastatud keskkonnalube, sest vastavate ametkondade arvates ei ole lube vajavaid tegevusi ning neid ei ole ka ette näha tulevikus detailplaneeringu kehtestamisel.

MS Balti Trafo tegevus on trafode tootmine keskkonnasäästlikul moel, Vemet OÜ on metalliettevõte, mis Vihtra tee 5a kinnistul omab laopindu ja plaanib neid laiendada, aga ei töötle seal metalle.

DP alal kavandatav tegevus ei oma mõju pinna- ja põhjaveele, ettevõtetest tekkiv õhusaaste ja müra on nii väike, et ei oma ohtu ümberkaudsetele kinnistutele.

Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt piirnorme ületavat vibratsiooni, valgus-, soojus-, kiirgus- ega lõhna reostust. Tegevustega ei nähta ette keskkonnamõju suhtes avariiolukordi.

Heitveed kanaliseeritakse Vändra alevi ühiskanalisatsiooni. Detailplaneeringu elluviimisega ei ole tõenäoliselt ette näha keskkonnamõjude mõjude sagenemist, kestvust, pöörduvust, ega ka kumulatiivseid ning piiriüleseid mõjusid.

Uuringute vajadus teadaolevalt puudub.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu korraldaja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis- ja arenguspetsialist Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688

 

Piimajõe ja Jüri kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus teatab, et on algatanud 16.augusti 2021 korraldusega nr 228 Piimajõe ja Jüri kiinnistute detailplaneeringu koostamine ja jätnud algatamata  sama korraldusega keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritav ala asub Langerma  ja koosneb Piimajõe kinnistust (18802:001:0294, 75% tootmismaa ja 25% maatulundusmaa, suurusega 35,85 ha) ja Jüri kinnistust (18802:001:0172, 100% maatulundusmaa, suurusega 5,24ha).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on  Piimajõe kinnistul olemasoleva ehitusõiguse suurendamine sh ehitusõiguse seadmine biogaasi tootmise ja puhastamise jaama ehitamiseks ning nimetatud alale krundi moodustamine ja Jüri kinnistule ehitusõiguse seadmine tankla (sh CNG tankimise võimalus) ehitamiseks ning nimetatud alale krundi moodustamiseks.

Uuringute vajadus algatamise ajal teadaolevalt puudub.Nimetatud korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ega kahjulikke tagajärgi, mis seaksid ohtu inimeste tervise, vara, heaolu või kultuuripärandi.

Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Algatamise materjalidega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.

Koostamise korraldaja on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostaja ei ole veel teada.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis-ja arenguspetsialist Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

Keskkonnaameti seisukoht (14.06.2021 kiri)

Seisukoht detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu täiendamisele

Keskkonnaameti seisukoht (05.08.2021 kiri)

 

Kasela kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et on algatanud Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 11.augusti 2021 otsusega nr 42 Rätsepa külas Kasela kinnistul detailplaneeringu koostamine ja jätnud algatamata 11.08.2021 korraldusega nr 42 keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritav ala asub Rätsepa külas hajaasutusalal Vändra jõe ääres ja koosneb Kasela kinnistust (93002:002:0076).

Detailplaneeringu ala suurus on 12387 m². Maa sihtotstarve on elamumaa ja piirkonna juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Vändra jõe kalda piiranguvööndis on osaliselt metsamaa.

Seega tuleb ehituskeeluvööndi ulatuse määramisel arvestada asjaoluga, et jõe kaldal metsamaalmetsaseaduse § 3 lg 2 tähenduses ulatub EKV ranna või kalda piiranguvööndi piirini (100m). Sellest lähtuvalt on kogu kinnistu praegu ehituskeeluvöönd.

Nimetatud otsusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ega kahjulikke tagajärgi, mis seaksid ohtu inimeste tervise, vara, heaolu või kultuuripärandi, mistõttu ei algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jõe ehituskeeluvööndi vähendamine, et rajada kinnistule üks väikeelamu koos abihoonetega, määrata ehitusõiguse ulatus , tehnovõrkude asukohad, haljastus ja juurdepääsutingimused.

Uuringute vajadus teadaolevalt puudub.

Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Algatamise otsusega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu.

Koostamise korraldaja on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus. Koostaja selgub hanke tulemusel.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis-ja arenguspetsialist Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

 

Rahnoja ja Vihtra tuuleparkide detailplaneering

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega nr.42 algatati Põhja-Pärnumaa vallas

Rahnoja ja Vihtra tuuleparkide detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine aladel P9 ja P10

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalikud sobivad alad elektrituulikute parkide rajamiseks ning määrata tuulikuparkide kommunikatsioonidele sobiv paigutus.

Tuuleparkide arenduspiirkonnad Pärnumaal on kokku lepitud tuulenergeetika teemaplaneeringuga, mis on maakonnaplaneeringu Lisa 6.

Detailplaneering algatati arendusaladele P9 ja P10, arenduspiirkondadele on algatatud eriplaneering.

Arendusalad P9 ja P10 hõlmavad nii praegust Põhja-Pärnumaa valda kui ka Tori valda ja detailplaneering tuleks koostada mõlema valla arendusaladele kui piiriülestele rajatistele samaaegselt.

Põhja-Pärnumaa vallas asub P9 ala suurusega 105 ha Rahnoja külas, maksimaalse tuulikute tipukõrgusega 245m maapinnast ja P10 ala suurusega 234 ha Vihtra ning osaliselt Võiera külas, maksimaalse tuulikute tipukõrgusega 230-250m. Täpne tuulikute arv, nende asukohad ning muud tehnilised andmed täpsustatakse planeerimise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi käigus.

Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Algatamise otsusega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis-ja arenguspetsialist Reet Olev,  reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688

 

 

Halinga Vallavalitsuse 24.10.2017 korraldusega nr 345 algatati Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistul detailplaneering.

Kinnistu suurus on 1700 m2 (katastritunnus 18801:001:0541). Planeeringuala suurus on ca 3300 m2. Planeeringu eesmärk on kinnistule anda ehitusõigus uue ühekorruselise kaubandushoone (ehitusaluse pinnaga ca 900 m2) ehitamiseks.

Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju juhtimissüsteemi seaduse tähenduses. Detailplaneeringu algatamise hetkel ei ole ette näha võimalike uuringute läbiviimise vajadust.

Korraldusega on võimalik tutvuda Pärnu-Jaagupi halduskeskuses tööaegadel.

 

Teised detailplaneeringud:

 

Vändra Vallavolikogu algatas 18.veebruaril 2014. a toimunud istungil otsusega nr 3 Suurejõe külas Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu ning ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärgiks on luua tingimused turisminduse, majutus- ja vabaaja veetmise võimaluste arendamiseks. Traakonimaa kinnistul soovitakse rajada nn "Peomaja" tähtsündmuste ja firmaürituste korraldamiseks kuni 150 inimesele ja pakkuma majutust kuni 70-le inimesele. Saunataguse kinnistul soovitakse lahendada võimalused paigaldamaks 8-10 neljakohalist teisaldatavat kämpingut ning lahendada kahe tenniseväljaku asukohad.

 

Vändra Alevivolikogu 19.11.2015 otsusega algatati TPA Invest taotluse alusel Vändra alevis Vana tn 53 kinnistu (katastritunnus 93101:003:0024) detailplaneering ja kinnitati selle lähteseisukohad.

Taotleja soov on olemasoleva haiglahoone renoveerimine ja kaasajastamine ning uue  hoone püstitamine sotsiaal-hoolekandeteenuse osutamiseks.


Planeeringuala suurus 5195 m². Detailplaneeringu ülesandeks on selgitada välja sobivaim ehitusala, määrata ehitusõigus, arhitektuursed ja ehituslikud tingimused vana haigla renoveerimiseks ja uue hoone püstitamiseks ja selle juurde kuuluva taristu, sealhulgas parkla, teede, tehnovõrkude ning haljastuse rajamiseks.


Kuna kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamõju, siis keskkonnamõju strateegilist    hindamist ei algatata.


Algatatud detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringut.

 

Toimetaja: JULIA ERM