Algatatud detailplaneeringud

13.01.21

Rahnoja ja Vihtra tuuleparkide detailplaneering

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega nr.42 algatati Põhja-Pärnumaa vallas

Rahnoja ja Vihtra tuuleparkide detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine aladel P9 ja P10

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalikud sobivad alad elektrituulikute parkide rajamiseks ning määrata tuulikuparkide kommunikatsioonidele sobiv paigutus.

Tuuleparkide arenduspiirkonnad Pärnumaal on kokku lepitud tuulenergeetika teemaplaneeringuga, mis on maakonnaplaneeringu Lisa 6.

Detailplaneering algatati arendusaladele P9 ja P10, arenduspiirkondadele on algatatud eriplaneering.

Arendusalad P9 ja P10 hõlmavad nii praegust Põhja-Pärnumaa valda kui ka Tori valda ja detailplaneering tuleks koostada mõlema valla arendusaladele kui piiriülestele rajatistele samaaegselt.

Põhja-Pärnumaa vallas asub P9 ala suurusega 105 ha Rahnoja külas, maksimaalse tuulikute tipukõrgusega 245m maapinnast ja P10 ala suurusega 234 ha Vihtra ning osaliselt Võiera külas, maksimaalse tuulikute tipukõrgusega 230-250m. Täpne tuulikute arv, nende asukohad ning muud tehnilised andmed täpsustatakse planeerimise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi käigus.

Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Algatamise otsusega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis-ja arenguspetsialist Reet Olev,  reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688

 

Halinga Vallavalitsuse 24.10.2017 korraldusega nr 345 algatati Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistul detailplaneering. Kinnistu suurus on 1700 m2 (katastritunnus 18801:001:0541). Planeeringuala suurus on ca 3300 m2. Planeeringu eesmärk on kinnistule anda ehitusõigus uue ühekorruselise kaubandushoone (ehitusaluse pinnaga ca 900 m2) ehitamiseks.

Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju juhtimissüsteemi seaduse tähenduses. Detailplaneeringu algatamise hetkel ei ole ette näha võimalike uuringute läbiviimise vajadust.

Korraldusega on võimalik tutvuda Pärnu-Jaagupi halduskeskuses tööaegadel.

 

Teised detailplaneeringud:

 

Vändra Vallavolikogu algatas 18.veebruaril 2014. a toimunud istungil otsusega nr 3 Suurejõe külas Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu ning ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärgiks on luua tingimused turisminduse, majutus- ja vabaaja veetmise võimaluste arendamiseks. Traakonimaa kinnistul soovitakse rajada nn "Peomaja" tähtsündmuste ja firmaürituste korraldamiseks kuni 150 inimesele ja pakkuma majutust kuni 70-le inimesele. Saunataguse kinnistul soovitakse lahendada võimalused paigaldamaks 8-10 neljakohalist teisaldatavat kämpingut ning lahendada kahe tenniseväljaku asukohad.

Vändra Alevivolikogu 19.11.2015 otsusega algatati TPA Invest taotluse alusel Vändra alevis Vana tn 53 kinnistu (katastritunnus 93101:003:0024) detailplaneering ja kinnitati selle lähteseisukohad. Taotleja soov on olemasoleva haiglahoone renoveerimine ja kaasajastamine ning uue  hoone püstitamine sotsiaal-hoolekandeteenuse osutamiseks.


Planeeringuala suurus 5195 m². Detailplaneeringu ülesandeks on selgitada välja sobivaim ehitusala, määrata ehitusõigus, arhitektuursed ja ehituslikud tingimused vana haigla renoveerimiseks ja uue hoone püstitamiseks ja selle juurde kuuluva taristu, sealhulgas parkla, teede, tehnovõrkude ning haljastuse rajamiseks.


Kuna kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamõju, siis keskkonnamõju strateegilist    hindamist ei algatata.


Algatatud detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringut.

 

Toimetaja: JULIA ERM