Algatatud detailplaneeringud

19.05.23

 

Pikk tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneering

Uustn 53 ja Uus tänav L5 detailplaneering

Iirise ja Põlde kinnistute detailplaneering

Rail Balticu Tootsi kohaliku peatuse detailplaneering

Sõõrike farmi detailplaneering

Rail Balticu Kaisma kohaliku peatuse detailplaneering

Vändra katlamaja detailplaneering

Vihtra tee 3a, 3b, 3c , 3d ja 5a kinnistute detailplaneering

Piimajõe ja Jüri kinnistute detailplaneering

Kasela kinnistu detailplaneering

Rahnoja ja Vihtra tuuleparkide detailplaneering

 

Halinga Vallavalitsuse 24.10.2017 korraldusega nr 345 algatati Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistul detailplaneering.

Kinnistu suurus on 1700 m2 (katastritunnus 18801:001:0541). Planeeringuala suurus on ca 3300 m2. Planeeringu eesmärk on kinnistule anda ehitusõigus uue ühekorruselise kaubandushoone (ehitusaluse pinnaga ca 900 m2) ehitamiseks.

Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju juhtimissüsteemi seaduse tähenduses. Detailplaneeringu algatamise hetkel ei ole ette näha võimalike uuringute läbiviimise vajadust.

Korraldusega on võimalik tutvuda Pärnu-Jaagupi halduskeskuses tööaegadel.

 

Teised detailplaneeringud:

 

Vändra Vallavolikogu algatas 18.veebruaril 2014. a toimunud istungil otsusega nr 3 Suurejõe külas Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu ning ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärgiks on luua tingimused turisminduse, majutus- ja vabaaja veetmise võimaluste arendamiseks. Traakonimaa kinnistul soovitakse rajada nn "Peomaja" tähtsündmuste ja firmaürituste korraldamiseks kuni 150 inimesele ja pakkuma majutust kuni 70-le inimesele. Saunataguse kinnistul soovitakse lahendada võimalused paigaldamaks 8-10 neljakohalist teisaldatavat kämpingut ning lahendada kahe tenniseväljaku asukohad.

 

Vändra Alevivolikogu 19.11.2015 otsusega algatati TPA Invest taotluse alusel Vändra alevis Vana tn 53 kinnistu (katastritunnus 93101:003:0024) detailplaneering ja kinnitati selle lähteseisukohad.

Taotleja soov on olemasoleva haiglahoone renoveerimine ja kaasajastamine ning uue  hoone püstitamine sotsiaal-hoolekandeteenuse osutamiseks.


Planeeringuala suurus 5195 m². Detailplaneeringu ülesandeks on selgitada välja sobivaim ehitusala, määrata ehitusõigus, arhitektuursed ja ehituslikud tingimused vana haigla renoveerimiseks ja uue hoone püstitamiseks ja selle juurde kuuluva taristu, sealhulgas parkla, teede, tehnovõrkude ning haljastuse rajamiseks.


Kuna kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamõju, siis keskkonnamõju strateegilist    hindamist ei algatata.


Algatatud detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringut.

 

Toimetaja: JULIA ERM