Piimajõe ja Jüri kinnistute detailplaneering

21.06.23

 

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teavitab vastavalt PlanS §135 lg 1 ja 7 alusel, et 22.03.2023 kuni 05.04.2023 on avalikul väljapanekul Piimajõe ja Jüri kinnistute detailplaneering.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada eelnimetatud dokumentide kohta oma arvamust (PlanS § 135 lg 2).

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 16.08.2021 korraldusega nr 228 algatati Piimajõe ja Jüri kinnistute detailplaneeringu koostamine  ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine ja 31.01.2023 korraldusega nr 32 võeti vastu.

Detailplaneering koostatakse kehtiva üldplaneeringu ja koostatava Põhja-Pärnumaa üldplaneeringu kohasena.

Planeeringualal kehtib Piimajõe detailplaneering. Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg-le 8 muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneeringu osa kehtetuks.

 

Krunt nr 6 on kavandatud planeeringuala läbivale teele.

Krundile nr 7 on määratud ehitusõigus perspektiivseks lautade pikendamiseks, vajadusel vanema lauda ümberehitamiseks ja/või täiendavate hoonete ehitamiseks (sealjuures ei kavandata farmis peetavate loomade arvu suurendamist).

Krunt nr 8 on kavandatud krundil nr 7 asuva farmikompleksi toimimist toetavatele ehitistele.

Planeeritud hoonestusalast väljaspool on kuni 20 m² ja kuni 5 m kõrguste ehitusloakohustuseta hoonete ehitamine lubatud. Planeeringuga on lubatud hoonetel kasutada päikeseenergia tootmise ja kasutamise võimalusi. Juhul kui kõrvuti asetsevaid tootmismaa otstarbelisi krunte ei soovita eraldiseisvana moodustada, on lubatud kõrvuti asetsevad krundid liita.

Planeeringualal on määratud haljastuse % ja kohustuslik säilitatav kõrghaljastus.

Planeeringu korraldaja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Avalik väljapanek toimub ja planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda alates 08.03.2023 Põhja-Pärnumaa  valla veebilehel https://www.pparnumaa.ee/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud/piimajoe-ja-juri-kinnistute-detailplaneering. Prinditud dokumentidega on võimalik tutvuda Pärnu-Jaagupi haldusekeskuses  Kooli tn 2.

Kirjalikke arvamusi saab esitada avaliku väljapaneku jooksul aadressil Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev 87701, Pärnu-Jaagupi halduskeskus Kooli tn 2, Pärnu-Jaagupi alev või e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee.

Avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub 06.04.2023 kell 17 Pärnu-Jaagupi halduskeskuses ettepanekute olemasolul. 

SELETUSKIRI

TUGIJOONIS

KRUNTIMINE JA SERVITUUDID

PÕHIJOONIS

TEHNOVÕRKUDE JOONIS

ILLUSTRATSIOON

LEPING planeeringu koostamise, rahastamise ja planeeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohta

 

Piimajõe ja Jüri kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus teatab, et on algatanud 16. augusti korraldusega nr 228 Piimajõe ja Jüri kinnistute detailplaneeringu koostamine ja jätnud algatamata  sama korraldusega keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritav ala asub Langerma  ja koosneb Piimajõe kinnistust (18802:001:0294, 75% tootmismaa ja 25% maatulundusmaa, suurusega 35,85 ha) ja Jüri kinnistust (18802:001:0172, 100% maatulundusmaa, suurusega 5,24ha).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on  Piimajõe kinnistul olemasoleva ehitusõiguse suurendamine sh ehitusõiguse seadmine biogaasi tootmise ja puhastamise jaama ehitamiseks ning nimetatud alale krundi moodustamine ja Jüri kinnistule ehitusõiguse seadmine tankla (sh CNG tankimise võimalus) ehitamiseks ning nimetatud alale krundi moodustamiseks.

Uuringute vajadus algatamise ajal teadaolevalt puudub. Nimetatud korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ega kahjulikke tagajärgi, mis seaksid ohtu inimeste tervise, vara, heaolu või kultuuripärandi.

Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Algatamise materjalidega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.

Koostamise korraldaja on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostaja ei ole veel teada.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis-ja arenguspetsialist Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

Keskkonnaameti seisukoht (14.06.2021 kiri)

Seisukoht detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu täiendamisele

Keskkonnaameti seisukoht (05.08.2021 kiri)

Toimetaja: MARITTA SILLANDI