Piimajõe ja Jüri kinnistute detailplaneering

30.06.22

Piimajõe ja Jüri kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus teatab, et on algatanud 16. augusti korraldusega nr 228 Piimajõe ja Jüri kinnistute detailplaneeringu koostamine ja jätnud algatamata  sama korraldusega keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritav ala asub Langerma  ja koosneb Piimajõe kinnistust (18802:001:0294, 75% tootmismaa ja 25% maatulundusmaa, suurusega 35,85 ha) ja Jüri kinnistust (18802:001:0172, 100% maatulundusmaa, suurusega 5,24ha).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on  Piimajõe kinnistul olemasoleva ehitusõiguse suurendamine sh ehitusõiguse seadmine biogaasi tootmise ja puhastamise jaama ehitamiseks ning nimetatud alale krundi moodustamine ja Jüri kinnistule ehitusõiguse seadmine tankla (sh CNG tankimise võimalus) ehitamiseks ning nimetatud alale krundi moodustamiseks.

Uuringute vajadus algatamise ajal teadaolevalt puudub. Nimetatud korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ega kahjulikke tagajärgi, mis seaksid ohtu inimeste tervise, vara, heaolu või kultuuripärandi.

Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Algatamise materjalidega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.

Koostamise korraldaja on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostaja ei ole veel teada.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis-ja arenguspetsialist Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

Keskkonnaameti seisukoht (14.06.2021 kiri)

Seisukoht detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu täiendamisele

Keskkonnaameti seisukoht (05.08.2021 kiri)

Toimetaja: JULIA ERM