Vihtra tee 3a, 3b, 3c, 3d ja 5a kinnistute detailplaneering

19.05.23

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teavitab vastavalt PlanS §135 lg 1 ja 7 alusel, et 02.05.2023 korraldusega nr 125 on vastu võetud Vihtra tee 3a, 3b, 3c , 3d ja 5a kinnistute detailplaneering ja suunatud avalikule väljapanekule alates 05.06.2023 kuni 19.06.2023 arvamuse avaldamiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on uute kinnistute määramine liitmise teel, nende hoonestusalade ja juurdepääsude määramine ning ehitusõiguse seadmine kinnistutele koos tehnovõrkude lahendusega.

Detailplaneeringu ala pindala on ca 19 000 m² ja PlanID 100532.

Detailplaneering koostatakse kehtiva Vändra alevi üldplaneeringu kohasena, kus kinnistute juhtotstarve on tootmisobjektide ja ladude maa-ala, mille baasil saab arendada keskkonnaohutut ilma sanitaarkaitsevööndita tootmist (IV Üldplaneering. 3.Tootmistsoon).

Planeeringu korraldaja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Avalik väljapanek toimub ja planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda alates 05.06.2023 Põhja-Pärnumaa  valla veebilehel https://www.pparnumaa.ee/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud/vihtra-tee-3a-3b-3c-3d-ja-5a-kinnistute-detailplaneering

Prinditud dokumentidega on võimalik tutvuda Vändra haldusekeskuses  Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev.

Kirjalikke arvamusi saab esitada avaliku väljapaneku jooksul aadressil Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev 87701 või e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee .

Avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub 20.06.2023 kell 17 Vändra  halduskeskuses ettepanekute olemasolul.

  1. Vastuvõtmise korraldus
  2. Detailplaneeringu materjalid
  3. Kooskõlastused

 


Teade Vihtra tee 3a, 3b, 3c , 3d ja 5a kinnistute detailplaneeringu (DP) koostamise algatamisest ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamisest

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse  09.09.2021 korraldusega nr 255  algatati Põhja-Pärnumaa vallas Vändra alevis Vihtra tee 3a, 3b, 3c ja 5a kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu ala pindala on ca 19 000 m² ja PlanID 100532.

Maa-aladele kehtib Vändra alevi üldplaneering, kehtestatud 18.061998 Vändra Alevivolikogu otsusega nr 44.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on uute kinnistute määramine liitmise teel, nende hoonestusalade ja juurdepääsude määramine ning ehitusõiguse seadmine kinnistutele koos tehnovõrkude lahendusega.

Nimetatud korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine kuna Kavandatava tegevusega ei ole arvestades ala ja selle lähiümbruse senist kasutust ette näha piirkonna maastikule ega maakasutusele olulist negatiivset muutust ning olulist ebasoodsat keskkonnamõju.

Kinnistutel praegu tehtavate tegevuste jaoks ei ole varem väljastatud keskkonnalube, sest vastavate ametkondade arvates ei ole lube vajavaid tegevusi ning neid ei ole ka ette näha tulevikus detailplaneeringu kehtestamisel.

MS Balti Trafo tegevus on trafode tootmine keskkonnasäästlikul moel, Vemet OÜ on metalliettevõte, mis Vihtra tee 5a kinnistul omab laopindu ja plaanib neid laiendada, aga ei töötle seal metalle.

DP alal kavandatav tegevus ei oma mõju pinna- ja põhjaveele, ettevõtetest tekkiv õhusaaste ja müra on nii väike, et ei oma ohtu ümberkaudsetele kinnistutele.

Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt piirnorme ületavat vibratsiooni, valgus-, soojus-, kiirgus- ega lõhna reostust. Tegevustega ei nähta ette keskkonnamõju suhtes avariiolukordi.

Heitveed kanaliseeritakse Vändra alevi ühiskanalisatsiooni. Detailplaneeringu elluviimisega ei ole tõenäoliselt ette näha keskkonnamõjude mõjude sagenemist, kestvust, pöörduvust, ega ka kumulatiivseid ning piiriüleseid mõjusid.

Uuringute vajadus teadaolevalt puudub.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu korraldaja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis- ja arenguspetsialist Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688

 

Toimetaja: JULIA ERM