Vihtra tee 3a, 3b, 3c, 3d ja 5a kinnistute detailplaneering

30.06.22

Teade Vihtra tee 3a, 3b, 3c , 3d ja 5a kinnistute detailplaneeringu (DP) koostamise algatamisest ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamisest

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse  09.09.2021 korraldusega nr 255  algatati Põhja-Pärnumaa vallas Vändra alevis Vihtra tee 3a, 3b, 3c ja 5a kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu ala pindala on ca 19 000 m² ja PlanID 100532.

Maa-aladele kehtib Vändra alevi üldplaneering, kehtestatud 18.061998 Vändra Alevivolikogu otsusega nr 44.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on uute kinnistute määramine liitmise teel, nende hoonestusalade ja juurdepääsude määramine ning ehitusõiguse seadmine kinnistutele koos tehnovõrkude lahendusega.

Nimetatud korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine kuna Kavandatava tegevusega ei ole arvestades ala ja selle lähiümbruse senist kasutust ette näha piirkonna maastikule ega maakasutusele olulist negatiivset muutust ning olulist ebasoodsat keskkonnamõju.

Kinnistutel praegu tehtavate tegevuste jaoks ei ole varem väljastatud keskkonnalube, sest vastavate ametkondade arvates ei ole lube vajavaid tegevusi ning neid ei ole ka ette näha tulevikus detailplaneeringu kehtestamisel.

MS Balti Trafo tegevus on trafode tootmine keskkonnasäästlikul moel, Vemet OÜ on metalliettevõte, mis Vihtra tee 5a kinnistul omab laopindu ja plaanib neid laiendada, aga ei töötle seal metalle.

DP alal kavandatav tegevus ei oma mõju pinna- ja põhjaveele, ettevõtetest tekkiv õhusaaste ja müra on nii väike, et ei oma ohtu ümberkaudsetele kinnistutele.

Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt piirnorme ületavat vibratsiooni, valgus-, soojus-, kiirgus- ega lõhna reostust. Tegevustega ei nähta ette keskkonnamõju suhtes avariiolukordi.

Heitveed kanaliseeritakse Vändra alevi ühiskanalisatsiooni. Detailplaneeringu elluviimisega ei ole tõenäoliselt ette näha keskkonnamõjude mõjude sagenemist, kestvust, pöörduvust, ega ka kumulatiivseid ning piiriüleseid mõjusid.

Uuringute vajadus teadaolevalt puudub.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu korraldaja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis- ja arenguspetsialist Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688

 

Toimetaja: JULIA ERM