Rail Balticu Kaisma kohaliku peatuse detailplaneering

19.02.24

 

Detailplaneering kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks

 

 

Rail Balticu Kaisma kohaliku peatuse detailplaneeringu

ESKIISLAHENDUSE AVALIK TUTVUSTUS

 

Oü Rail Baltic Estonia  lepingupartner Skepast&Puhkim OÜ on koostanud Rail Baltica Kaisma kohaliku peatuse detailplaneeringu eskiislahenduse.

Detailplaneeringu eskiislahenduse joonised ja seletuskiri on leitavad siit:

Eskiislahenduse lisadeks on Rail Baltica Kaisma kohaliku peatuse detailplaneeringu uuringud:

Metsainventuur. Rohevõrgustiku toimivuse hinnang. Mõju kaitsealustele objektidele.

Kaisma peatuse liiklusuuring.

Eskiislahenduse dokumentidega saab tutvuda alates 17.10.2022 kuni 15.11.2022 valla veebilehel.

Ettepanekuid ootame vallaarhitekt Reet Olevi e-posti aadressile reet.olev@pparnumaa.ee,  või valla e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee  

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 17.11.2022 kell 17.00 Kaisma Rahvamajas.

 

 

Rail Balticu Kaisma kohaliku peatuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128  alusel.

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et on algatanud 14.juuni 2022 korraldusega nr 184 Rail Balticu kohaliku Kaisma peatuse detailplaneeringu koostamine (Kaisma peatus) ja jätnud algatamata  sama korraldusega keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Taotluse kohaselt on Põhja-Pärnumaa vallas detailplaneeringuga hõlmatud Rapla-Pärnu raudtee 474 (katastritunnusega 63801:001:0923); Paisumetsa (katastritunnusega 63801:001:0923) ja 58 Aluste-Kergu tee (katasritunnusega 93001:001:0029) kinnistud.

Olemasolevate katastriüksuste ümberkruntimise teel kavandatakse moodustada üks täiendav krunt Rail Balticu Kaisma peatuse hoone ja väliala tarbeks ja vähemalt üks täiendav transpordimaa krunt.

Kavandatav peatus on „shelters" tüüpi peatus, mis hõlmab enda alla 100 m2 ehitisealust pinda.  Peatuse väliala ruumivajadus on ligikaudu 4600m². Peatuse teenindamiseks kavandatakse eraldi juurdepääsuteed sõidukitele ja kergliiklejatele ning ligikaudu 40 parkimiskohta. Detailplaneeringu ala pindala on ligikaudu 4,7 ha. Üldplaneeringu kohasus Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" on kehtestatud Rail Baltic trassi koridor ja määratud, et reisirongide põhimõttelised peatuskohad kohaliku liikluse tarbeks näidatakse eraldiseisva koostatava Pärnu maakonna planeeringuga. Pärnu maakonna planeeringuga on näidatud kohaliku rongiliikluse peatuste võimalikud asukohad, millest üks peatus on planeeritud Kaismale ja toodud, et peatuste asukohad vajavad täiendavaid uuringuid. Peatuste võimalike asukohtade paiknemise täpsustamiseks on teostatud uuring „Rail Balticu Pärnumaa arengukoridor" (OÜ Skepast & Puhkim), millega on täpsustatud Kaisma peatuse asukohta. Alal kehtib Vändra valla üldplaneering, kehtestatud 21.09.2010 määrusega nr 30 ja koostamisel on uus ühinenud valdade üldplaneering, mille eelnõu on läbinud avaliku väljapaneku eskiisi staadiumis. Vändra valla üldplaneeringusse on Rail Baltica trassikoridor sisse kantud vastavalt maakonnaplaneeringus kehtestatud lahendusele. Rail Baltic kohalik peatus, kui joon ehitise juurde kuuluv ning selle kasutusega seotud hoonete ja rajatiste kogum, jääb maakonnaplaneeringus määratud ja kehtivasse üldplaneeringusse kantud Rail Baltic raudtee trassikoridori. Uues koostatavas Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringus on kajastatud juba eelpoolnimetatud uuringus kokkulepitud kohalike peatuste asukohad. Põhja-Pärnumaa jaoks on kavandatav raudteetrass oluliseks ühenduslüliks Tallinna ja Pärnu suunalise liiklemisel ning ettevõtlust soodustava suure kasuteguriga. Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringus on kirjeldatud valla ruumilise arengu põhimõtted, millest üheks olulisemaks on tagada riiklikult kavandatavate taristuobjektide toel (Via Baltica, Rail Baltic) kohalik arengupotentsiaal. Samuti on üldplaneeringu raudteetaristut käsitlevas osas määratud, et Kaisma kohaliku peatuse ning Tootsi raudteejaama üldised asukohad ja täpne lahendus selgitatakse välja detailplaneeringu koostamisel.

Eelnevast tulenevalt loeb kohalik omavalitsus Rail Baltic Kaisma peatuse detailplaneeringu koostamise üldplaneeringu kohaseks. KeHJS § 33 lõike 2 kohaselt tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneeringut, millega kavandatakse keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruse kohast tegevust.

Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu"  § 13 punkti 3 kohaselt tuleb infrastruktuuri ehitamisel anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang raudteeliini või raudteejaama rajamisel, laiendamisel või pikendamisel, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemiseaduse § 6 lõike 1 punktis 14 nimetatud juhul.

KSH vajalikkuse kaalumiseks on koos detailplaneeringu taotlusega esitatud teabematerjal „„Rail Baltica kohalike peatuste detailplaneeringute koostamine. Teabe andmine Kaisma peatuse KSH eelhinnangukoostamiseks. Aruanne" (OÜ Skepast & Puhkim), mille kooseisus on käsitletud KeHJS §33 lõigetes 3, 4 ja 5 nõutud teavet. Aruande põhjal ei ole tõenäoline, et kavandatava tegevuse elluviimisega võiks kaasneda olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid. Detailplaneeringu algatamise eelnõu koos keskkonnamõjude strateegilise eelhinnanguga on saadetud Keskkonnaametile seisukoha saamiseks. Kirjaga 03.06.2022 nr.6-5/22/10589-2 Keskkonnaamet nõustub KSH eelhinnangu koostajatega, et arvestades kavandatavat tegevust, planeeringuala, teadaolevat informatsiooni ja KSH eelhinnangus esitatut, ei ole KSH algatamine Keskkonnaameti pädevusse jäävas osas vajalik.

Keskkonnaamet tegi täiendavad ettepanekud otsuse eelnõu ja eelhinnangu täiendamiseks.

Kaisma peatuse piirkonnas on detailplaneeringu koostamise käigus ette nähtud rohekoridori toimivuse eksperthinnangu koostamine, samuti eksperthinnang Kaisma peatuse mõjust kaitsealustele objektidele (sh Kergu LKA-le, väike-konnakotka elupaigale (KLO9124392) ja vääris elupaikadele (VEP111033 ja VEP111034). Planeeringualal viiakse läbi kohapealne inventeerimine tuvastamaks kaitsealuste liikide esinemise võimalikkust. Planeeringu koostamise käigus teostatakse ka peatuse müraallikatest tingitud mürafooni hinnang. Vastavalt nimetatud tööde tulemustele töötatakse välja planeeringulahendus ja vajaduse korral asjakohased keskkonnameetmed. Eelhinnangut on vastava infoga täiendatud.

Nimetatud korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ega kahjulikke tagajärgi, mis seaksid ohtu inimeste tervise, vara, heaolu või kultuuripärandi.

Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud määratakse eraldi lähteseisukohtadega.

Algatamise materjalidega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev.

Detailplaneeringu koostaja on Skepast &Puhkim OÜ, Laki põik 2, 12919 Tallinn.

Planeeringu kontaktisikuks on vallaarhitekt Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

Dokumendid

1. Detailplaneeringu algatamine (Kaisma peatus), korraldus nr 184

2. Lisa - asendiskeem Kaisma peatus

Toimetaja: ANDRUS PEETSON