Pikk tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneering

19.05.23

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et 02. 05.2023 korraldusega nr 124 algatati Pikk tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH).

Planeeritav ala asub Pärnu-Jaagupi alevis   ja koosneb Pikk tn 13 kinnistust (62701:002:0049, 100% elamumaa, suurusega 4434 m²) ja Pikk tn 15 kinnistust (62701:002:0048, 100% elamumaa, suurusega 6969m²).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on  kinnistutele üksikelamute rajamine koos kõrvalhoonetega.

 

Nimetatud korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ega kahjulikke tagajärgi, mis seaksid ohtu inimeste tervise, vara, heaolu või kultuuripärandi.

Uuringute vajadus teadaolevalt puudub. Detailplaneering on üldplaneeringukohane.

Planeeringu korraldaja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Algatamise otsusega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel https://www.pparnumaa.ee/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud

Detailplaneeringu algatamine

Lähteseisukohad

 

Toimetaja: JULIA ERM