Sõõrike farmi detailplaneering

12.05.23

LÄHTESEISUKOHAD

Ettepanekute tabel

KSH PROGRAMM

Lisa 1. Otsus

Lisa 2. DP ja KSH algatamisest teavitamine

Lisa 3. Sõõrike DP eskiislahendus

Lisa 4. Keskkonnamõju hindamise litsents

Lisa 5. Ametite esitatud seisukohad DP ja KSH algatamisele

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128  alusel.

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et Vallavolikogu on algatanud 15.juuni 2022 otsusega nr 22 Vaki külas Sõõrike farmi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Planeeringu ala asub Vaki külas kinnistutel Sõõrike farm (93002:002:0046); Pärna-Raudtee (93002:002:0083); Murru (93002:002:0241), Jänese (93002:002:0172), Sõõrikemetsa (93002:002:0267).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva Sõõrike farmikompleksi kaasajastamine ja laiendamine ning biogaasi tootmise kavandamine, kinnistute jagamine, kinnistute maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguste määramine.

Detailplaneeringu ala suurus on ca 72 ha.

Sõõrike farmi katastriüksus olemasoleva laudakompleksi ulatuses ja katastriüksuse lääneosa kuni 19247 Massu teeni on üldplaneeringus märgitud detailplaneeringu koostamise kohustusega alana. Muuhulgas on detailplaneeringu koostamise kohustus, kui planeeritakse üle 500 m² ehitusaluse pinnaga tootmis- või laohooneid.

Vastavalt üldplaneeringule peab detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ja juhul detailplaneeringu koostamisel vähemalt 60% planeeritavast maa-alast saama üldplaneeringuga määratud juhtfunktsiooni (st. katastriüksuse esimese sihtotstarbe järgi määratud ala krundil peab pindalaliselt moodustama vähemalt 60% üldplaneeringus toodud juhtfunktsioonist). Sel juhul loetakse detailplaneering koostatuks vastavuses kehtestatud üldplaneeringuga.

Planeeritav kompleksi laiendus kavandatakse katastriüksustele selliselt, et katastriüksuse esimese sihtotstarbe järgi määratud ala krundil moodustab pindalaliselt vähemalt 60% üldplaneeringus toodud juhtfunktsioonist. Väärtusliku põllumaa osale kavandatakse põllumajanduslik tootmine, mis moodustab olemasoleva kompleksiga ühtse terviku. Väärtuslikku põllumaad ei tükeldata rohketeks väikesteks osadeks, vaid säilivad põllumajandusmaa massiivid ning kompleksi laiendus kavandatakse võimalikult lähedale väärtusliku põllumajandusmaaga piirnevale teele. Sõõrike farmi rekonstrueerimine ja laiendamine järgib säästva arengu printsiipe ning algatatavat detailplaneeringut saab lugeda üldplaneeringu kohaseks.

Uues koostatavas Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringus on antud alale määratud tootmismaa juhtotstarve.

Detailplaneeringu menetlus koos keskkonnamõjude strateegilise hindamisega annab nii detailplaneeringust huvitatud isikule, avalikusele, kohalikule omavalitsusele kui ka asjaomastele asutustele objektiivset teavet kavandatava tegevuse keskkonnamõjude olulisuse kohta, nende tuvastamise ja alternatiivsete võimaluste väljaselgitamiseks ning ebasoodsate mõjude leevendavate meetmete leidmiseks ja rakendamiseks.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) mõistes on avalikkuse ja asjaomaste asutuste osalusel strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju tuvastamiseks, alternatiivsete võimaluste väljaselgitamiseks ning ebasoodsat mõju leevendavate meetmete leidmiseks korraldatav hindamine, mille tulemusi võetakse arvesse strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel ja mille kohta koostatakse nõuetekohane aruanne. KeHJS § 33 lõike 1 kohaselt tuleb keskkonnamõju strateegiline hindamine algatada, kui detailplaneeringuga kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. KeHJS § 22 kohaselt on keskkonnamõju oluline, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Vastavalt KeHJS § 6 lõike 1 punktist 27 on olulise keskkonnamõjuga tegevus niisuguse veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1200 noorveist (üle 8 kuu vanused lehmmullikad ja pullid). Agrone OÜ kavandab olemasoleva Sõõrikese farmi laudakompleksi kõrvale laiendust ca 3000-le piimalehmale, ca 1000 kinnislehmale ja ca 1600-le alla 6 kuu vanusele loomale. Seega on tegemist olulise keskkonnamõjuga tegevusega ning detailplaneeringuga koos tuleb läbi viia KSH menetlus vastavalt KeHJS nõuetele. Lisaks on laudakompleksi juurde kavandatud biogaasijaam. KeHJS § 35 lõikest 1 tuleneb, et kui keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse KeHJS § 33 lõike 1 alusel, otsustatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine üheaegselt strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamisega. Kuna keskkonnamõjude strateegiline hindamine on vajalik, siis lähtutakse detailplaneeringu koostamisel ja menetlemisel üldplaneeringu menetlemisel ettenähtud nõuetest ja algatamine on vallavolikogu pädevuses.

Uuringute vajadus määratakse lähtetingimuste koostamise käigus.

Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Algatamise otsusega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu.

Koostamise korraldaja on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.

Detailplaneeringu koostaja on Hendrikson ja Ko, Raekoja plats 8, 51004 Tartu.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis-ja arenguspetsialist Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel ja lisas 1

Dokumendid

1. otsus nr 22

2. lisa 1 asendiskeem

Toimetaja: JULIA ERM