Kasela kinnistu detailplaneering

11.07.23

Kooskõlastused:

Päästeamet - kiri 7.2-3.48113-2

Transpordiamet - kiri 7.2-22228855-2 ja kiri 7.2-22328855-4

Keskkonnaamet  - kiri 1 ja kiri 2

Rahandusministeerium - kiri 15-310073-2

 

Vastuvõtmine Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21.06.2023 otsus

DETAILPLANEERINGU MATERJALID

 

Kasela kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et on algatanud Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 11.augusti 2021 otsusega nr 42 Rätsepa külas Kasela kinnistul detailplaneeringu koostamine ja jätnud algatamata 11.08.2021 otsusega nr 42 keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritav ala asub Rätsepa külas hajaasutusalal Vändra jõe ääres ja koosneb Kasela kinnistust (93002:002:0076).

Detailplaneeringu ala suurus on 12387 m². Maa sihtotstarve on elamumaa ja piirkonna juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Vändra jõe kalda piiranguvööndis on osaliselt metsamaa.

Seega tuleb ehituskeeluvööndi ulatuse määramisel arvestada asjaoluga, et jõe kaldal metsamaal metsaseaduse § 3 lg 2 tähenduses ulatub EKV ranna või kalda piiranguvööndi piirini (100m). Sellest lähtuvalt on kogu kinnistu praegu ehituskeeluvöönd.

Nimetatud otsusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ega kahjulikke tagajärgi, mis seaksid ohtu inimeste tervise, vara, heaolu või kultuuripärandi, mistõttu ei algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jõe ehituskeeluvööndi vähendamine, et rajada kinnistule üks väikeelamu koos abihoonetega, määrata ehitusõiguse ulatus , tehnovõrkude asukohad, haljastus ja juurdepääsutingimused.

Uuringute vajadus teadaolevalt puudub.

Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Algatamise otsusega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu.

Koostamise korraldaja on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus. Koostaja selgub hanke tulemusel.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis-ja arenguspetsialist Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

 

Toimetaja: JULIA ERM