Rail Balticu Tootsi kohaliku peatuse detailplaneering

6.10.23

Rail Baltica Tootsi kohaliku peatuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

 

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus korraldab Rail Baltica Tootsi kohaliku peatuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku perioodil 09.10.-10.11.2023.

Planeeritava ala pindala on ligikaudu 4,9 ha. Detailplaneeringuga on hõlmatud Vändra metskond 6  (katastritunnusega 93001:001:0061); Tootsi mnt 3 (katastritunnusega 63801:001:0665), Tootsi mnt 1 (katastritunnusega 80501:001:0076), Tootsi mnt 5 (katastritunnusega 63801:001:0797), 19271 Tootsi-Piistaoja tee (katastritunnusega 80501:001:0071) ja Anastassia Ivanoffi (katastritunnusega 80501:001:0093) Rein Luubi (80501:001:0092), Kergliiklustee (63801:001:0154) kinnistud ja katastriüksus nr 63801:001:0577, millel lähiaadress hetkel puudub.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuste jagamise ja sihtotstarvete muutmise teel moodustada äri- ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, mis on vajalikud kohaliku peatuse rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Planeeringu eesmärgiks on maaüksuste jagamise ja sihtotstarvete muutmise teel moodustada äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krundid, mis on vajalikud Rail Baltica Tootsi kohaliku peatuse rajamiseks.

Planeeringuga kavandatakse kaks uut krunti: jaamahoone ja selle väliala jaoks ning reisijaid teenindada transpordimaa ja teenindus-toitlustuse jaoks.

Tootsi peatuse rajamiseks ehitatakse ühekorruseline kuni 12m kõrge jaamahoone, väliala koos parkimisalaga, juurdepääsu- ja kergliiklustee, ooteplatvormid ja ooteplatvormide vaheline altpääs, mille täpsemad lahendused jäävad järgmistesse projekteerimisetappidesse ning mille osas väljastab projekteerimistingimused ning ehitus- ja kasutusloa Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Kavandatav ehitisealune pind on kuni 850 m². Kavandatava väliala mõõtmed 40x115 m.

Planeeringu eskiislahendusega saab elektrooniliselt tutvuda siin lehel ning paberkandjal Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse Tootsi halduskeskuses ning Vändra Halduskeskuses.

Rail Baltica Tootsi kohaliku peatuse detailplaneeringu eskiislahendus

 

Arvamused kavandatud eskiislahenduse osas esitada hiljemalt 10.11.2023 aadressil  vald@pparnumaa.ee või Põhja-Pärnumaa vallavalitsusele (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701 Pärnu maakond).

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 17.11.2023 kell 17.00 Tootsi Noortekeskuses Tuleviku 1,Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa vald). Lisainfo tel  5622 4688, reet.olev@pparnumaa.ee

 

 

LÄHTESEISUKOHAD

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128  alusel.


Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu on algatanud 19.oktoobri 2022 otsusega  nr 45 Rail Balticu Tootsi kohaliku peatuse detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata  sama otsusega keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritava ala pindala on ligikaudu 4,9 ha. Taotluse kohaselt on Põhja-Pärnumaa vallas detailplaneeringuga hõlmatud Vändra metskond 6  (katastritunnusega 93001:001:0061); Tootsi mnt 3 (katastritunnusega 63801:001:0665), Tootsi mnt 1 (katastritunnusega 80501:001:0076), Tootsi mnt 5 (katastritunnusega 63801:001:0797), 19271 Tootsi-Piistaoja tee (katastritunnusega 80501:001:0071) ja Anastassia Ivanoffi (katastritunnusega 80501:001:0093) Rein Luubi (80501:001:0092), Kergliiklustee (63801:001:0154) kinnistud ja katastriüksus nr 63801:001:0577, millel lähiaadress hetkel puudub.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on  Rail Balticu Tootsi kohaliku peatuse ja sinna juurde kuuluva taristu rajamine. Peatuse hoone kavandatakse ühe korruselisena ning selle asukoht nähakse ette planeeringuala raudteepoolsele alale, et võimaldada hoone ühendamist perrooniga. Peatus hõlmab enda alla 100m² pindala ning peatuse väliala ruumivajadus on ligikaudu 4600m². Jaamale juurdepääsuks kavandatakse juurdepääsutee koos eraldi kergliiklusteega. Sõiduautode parkimiskohad lahendatakse hinnanguliselt 30-le sõidukile.

Nimetatud korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine, sest detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ega kahjulikke tagajärgi, mis seaksid ohtu inimeste tervise, vara, heaolu või kultuuripärandi.

Kuna Tootsi endise valla territooriumil puudub kehtiv üldplaneering, siis lähtutakse detailplaneeringu algatamisel, koostamisel ja menetlemisel üldplaneeringu menetlemisel ettenähtud nõuetest ja algatamine on planeerimisseaduse § 77 lõike 1 kohaselt vallavolikogu pädevuses.

Detailplaneeringu koostamise  käigus teostatakse hüdrogeoloogiline uuring, peatuse müraallikatest tingitud mürafooni hinnang ning rohekoridori toimivuse eksperthinnang ja vajadusel töötatakse välja leevendusmeetmed.

Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Algatamise materjalidega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu.

Planeeringu kontaktisikuks on vallaarhitekt Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

Detailplaneeringu koostaja on Skepast & Puhkim OÜ. Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon: 664 5808; e-post: info@skpk.ee  Registrikood: 11255795

 

Dokumendid

  1. Vallavolikogu otsus nr 45
  2. lisa 1 asendiskeem
  3. Tootsi eskiis
Toimetaja: JULIA ERM