Rail Balticu Tootsi kohaliku peatuse detailplaneering

19.05.23

 

LÄHTESEISUKOHAD

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128  alusel.


Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu on algatanud 19.oktoobri 2022 otsusega  nr 45 Rail Balticu Tootsi kohaliku peatuse detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata  sama otsusega keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritava ala pindala on ligikaudu 4,9 ha. Taotluse kohaselt on Põhja-Pärnumaa vallas detailplaneeringuga hõlmatud Vändra metskond 6  (katastritunnusega 93001:001:0061); Tootsi mnt 3 (katastritunnusega 63801:001:0665), Tootsi mnt 1 (katastritunnusega 80501:001:0076), Tootsi mnt 5 (katastritunnusega 63801:001:0797), 19271 Tootsi-Piistaoja tee (katastritunnusega 80501:001:0071) ja Anastassia Ivanoffi (katastritunnusega 80501:001:0093) Rein Luubi (80501:001:0092), Kergliiklustee (63801:001:0154) kinnistud ja katastriüksus nr 63801:001:0577, millel lähiaadress hetkel puudub.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on  Rail Balticu Tootsi kohaliku peatuse ja sinna juurde kuuluva taristu rajamine. Peatuse hoone kavandatakse ühe korruselisena ning selle asukoht nähakse ette planeeringuala raudteepoolsele alale, et võimaldada hoone ühendamist perrooniga. Peatus hõlmab enda alla 100m² pindala ning peatuse väliala ruumivajadus on ligikaudu 4600m². Jaamale juurdepääsuks kavandatakse juurdepääsutee koos eraldi kergliiklusteega. Sõiduautode parkimiskohad lahendatakse hinnanguliselt 30-le sõidukile.

Nimetatud korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine, sest detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ega kahjulikke tagajärgi, mis seaksid ohtu inimeste tervise, vara, heaolu või kultuuripärandi.

Kuna Tootsi endise valla territooriumil puudub kehtiv üldplaneering, siis lähtutakse detailplaneeringu algatamisel, koostamisel ja menetlemisel üldplaneeringu menetlemisel ettenähtud nõuetest ja algatamine on planeerimisseaduse § 77 lõike 1 kohaselt vallavolikogu pädevuses.

Detailplaneeringu koostamise  käigus teostatakse hüdrogeoloogiline uuring, peatuse müraallikatest tingitud mürafooni hinnang ning rohekoridori toimivuse eksperthinnang ja vajadusel töötatakse välja leevendusmeetmed.

Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Algatamise materjalidega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu.

Planeeringu kontaktisikuks on vallaarhitekt Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

Detailplaneeringu koostaja on Skepast & Puhkim OÜ. Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon: 664 5808; e-post: info@skpk.ee  Registrikood: 11255795

 

Dokumendid

  1. Vallavolikogu otsus nr 45
  2. lisa 1 asendiskeem
  3. Tootsi eskiis
Toimetaja: JULIA ERM