Vändra katlamaja detailplaneering

7.07.22

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et on algatanud 22. märts 2022 korraldusega nr 85 Vändra alevis uue katlamaja detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Detailplaneeringuga seotud kinnistud Vändra alevis on Turu tn 24 (93101:001:0324), Turu tn 26 (osaliselt; 93101:001:0319), 9310320 Turu tänav L4, (93101:001:0362), Turu tn 15 (osaliselt 93101:001:0349), C.R.Jakobsoni tn 26c (93101:001:0320) ja 9310320 Turu tänavL3 (osaliselt 93101:001:0267). Detailplaneeringu eesmärgiks on uute kinnistute määramine liitmise teel, nende hoonestusalade ja juurdepääsude määramine ning ehitusõiguse seadmine kinnistutele koos tehnovõrkude lahendusega.

Detailplaneeringu ala pindala on ca 14 600 m² ja PlanID 106512.

Kehtiva Vändra alevi üldplaneeringu kohaselt on Turu tn 24 ja osaliselt Turu tn 26  kinnistute juhtotstarve tehnoehitise maa, Turu tn 15 ja C.R.Jakobsoni tn 26c maadele on planeeritud perspektiivne tänav.

Vändra alevi soojamajanduse arengukava 2016-2026 kohaselt võimalik katlamaja asukoht võiks olla Turu 20 taga tühermaal enne jõge (kinnistu 93101:001:0319), mis jääks lähimatest elamutest üle 30 m ja joogivee varupumplast 50 m kaugusele.

Kavandatav tegevus on kooskõlas Vändra soojusmajanduse arengukavaga. See kas katlamaja kavandatakse detailplaneeringuga Turu tn 24 või 26 kinnistule selgub detailplaneeringu koostamisel, kuid ka Turu tn 24 kinnistule katlamaja rajamist ei saaks pidada soojamajanduse arengukavaga vastuolus olevaks.

Kuigi antud tegevuste kohaselt ei ole KSH eelhinnang vajalik, siis tegevuste läbipaistvuse huvides tellis Põhja-Pärnumaa vallavalitsus KSH eelhinnangu Lemma OÜ ekspertidelt.

Kavandatava tegevuse alal ja selle lähiümbruses puuduvad kaitstavad loodusobjektid ja liigid, mistõttu mõju neile puudub. Tegu ei ole ökoloogiliselt väärtuslike kooslustega alaga. Kavandatava tegevusega kaasnevana ei ole vaja teostada raadamist. Oluline mõju kaitstavatele loodusobjektidele, liikide leiukohtadele ja bioloogilisele mitmekesisusele puudub. Vändra jõgi ei ole Natura ala. Lähim ala asub 5,3 km kaugusel, seetõttu sellele kahjulikke mõjusid ei ole ette näha.

Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist ebasoodsat keskkonnamõju piirkonna taimestikule ja loomastikule ning kaitstavatele loodusobjektidele.

DP alal kavandatav tegevus ei oma mõju pinna- ja põhjaveele. Kavandatava tegevusega kaasnevad heitmed õhku. Uus kavandatav biomassi katlamaja on kavandatud alla 1 MW nimisoojusvõimsusega ehk tegu on väikese võimsusega põletusseadmega. Hajuvusarvutustest selgus, et katlamaja põhjustatavad saasteainete maksimaalkontsentratsioonid jäävad väga madalale tasemele ja ei ületa ühegi saasteaine osas 30 % piirväärtusest.  Arvestades perspektiivset liiklus mahtu hakkepuidu transpordil katlamajja, siis KSH eelhinnangu järgi ei teki saasteainete piirväärtuse ületamist ega liiklusmüra normtasemete ületamist.

Seadmete tööst ja käivitamisest tekkiv tootmismüra käitise territooriumi piiril jääb alla 45 dB ning oodata ei ole müra normtasemete ületamist ning sellest tulenevalt olulist keskkonnamõju.

Põletusseadmete käitamisega seonduvalt ei ole oodata olulist lõhnaainete heidet välisõhku. Biomass ja maagaas ei tekita põlemisel olulisel määral lõhnaaineid.

Kuna tegu on piirkondlikku kaugküttevõrku varustava katlamajaga, siis on tegevusel positiivne mõju inimeste vajadustele – katlamaja rahuldab piirkonna soojavajadust ning biomassi ja maagaasi katlamaja kombinatsioon võimaldab eeldatavalt majanduslikult soodsamat küttelahendust.

Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt piirnorme ületavat vibratsiooni, valgus-, soojus-, kiirgus- ega lõhna reostust. Tegevustega ei nähta ette keskkonnamõju suhtes avariiolukordi.

Heitveed kanaliseeritakse Vändra alevi ühiskanalisatsiooni. Detailplaneeringu elluviimisega ei ole tõenäoliselt ette näha keskkonnamõjude sagenemist, kestvust, pöörduvust, ega ka kumulatiivseid ning piiriüleseid mõjusid.

Antud juhul ei planeerita alale tegevust, mis võiks seada ohtu inimese tervise või kaasa tuua olulist ebasoodsat mõju inimese sotsiaalsetele vajadustele ja varale.

Eelhinnangu analüüsi käigus jõuti tulemusele, et arvestades hetkel teadaolevat informatsiooni kavandatava tegevuse ja piirkonna edasise arengusuuna kohta, ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes kavandatavate tegevuste ellu viimisel ning detailplaneeringu läbiviimiseks KSH algatamine ei ole hetkel otstarbekas.

Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Uues koostatavas Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringus on antud alale määratud tootmismaa juhtotstarve.

Alale on ette nähtud koostada liiklusuuring. Täiendavate uuringute vajadus määratakse lähtetingimuste koostamise käigus.

Planeeringu koostaja ja korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Algatamise otsusega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis-ja arenguspetsialist Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

Dokumendid

  1. Algatamise korraldus
Toimetaja: JULIA ERM