Uus tn 53 ja Uus tänav L5 detailplaneering

12.04.23

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu algatas 15.märtsi 2023 otsusega nr 15 Uus tn 53 ja Uus tänav L5 kinnistute detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata  sama korraldusega keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritav ala asub Pärnu-Jaagupi alevis Uus tn 53 (katastritunnus 62701:003:0008, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, kinnistu suurus  ) ja Uus tänav L5 (katastritunnus 62701:003:0046, sihtotstarve transpordimaa 100%, kinnistu suurus 1757m²). Planeeringuala suurus on ca 7500m².

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute sihtotstarbe muutmine korterelamumaaks ja transpordimaaks, et püstitada kolm vallale kuuluvat üürimaja.

Kehtivas Halinga valla üldplaneeringus on tegemist sotsiaalmaaga (ühiskondlike hoonete maa) ja osaliselt segahoonestusalaga, koostatavas Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringus on tegemist segahoonestuse maa-alaga(ÜS). Vallamaja väljakolimise järgselt puudub vajadus ühiskondlike hoonete maa järele antud kinnistul.

Detailplaneering muudab kehtivat Halinga valla üldplaneeringut, kuid on kooskõlas koostatava Põhja-Pärnumaa üldplaneeringuga.

Nimetatud korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ega kahjulikke tagajärgi, mis seaksid ohtu inimeste tervise, vara, heaolu või kultuuripärandi.

Uuringute vajadus algatamise ajal teadaolevalt puudub.

Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Algatamise materjalidega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu.

Detailplaneeringu koostaja leitakse enampakkumise korras.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis-ja arenguspetsialist Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

Toimetaja: JULIA ERM