Iirise ja Põlde kinnistute detailplaneering

12.04.23

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu on algatanud 15.märtsi2023 otsusega nr 14 Anelema külas iirise ja Põlde kinnistu detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

  Planeeringu ala asub Anelema külas kinnistutel Iirise (63801:001:0960, 100% maatulundusmaa,    suurusega 18756) ja Põlde (63801:001:0959, 100% maatulundusmaa, suurusega 16916m²).

  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on  ühe hektarilise vähi ja kalatiigi rajamine vesiviljeluse eesmärgil

  Detailplaneeringu ala suurus on ca 3,56 ha.

Vastavalt Põhja-Pärnumaa valla koostatavale üldplaneeringule on tegemist maalise asutusega, kus juhtotstarbeid eraldi ei määrata. Halinga valla üldplaneeringu kohaselt jääb alale osaliselt Anelema dolomiidikarjääri maa-ala ja osaliselt maatulundusmaa.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) mõistes on avalikkuse ja asjaomaste asutuste osalusel strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju tuvastamiseks, alternatiivsete võimaluste väljaselgitamiseks ning ebasoodsat mõju leevendavate meetmete leidmiseks korraldatav hindamine, mille tulemusi võetakse arvesse strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel ja mille kohta koostatakse nõuetekohane aruanne.

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus kaalus olukorda ja dokumente ning kuna sisuliselt on tegemist maavara(dolomiit) kaevandamisega, siis oleme seisukohal, et KSH algatamine on vajalik järgnevatel põhjustel:

1) kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju;

2) hinnata tuleks mõju põhja- ja pinnavee tasemele ja kvaliteedile ning lähimate majapidamiste veevarustusele. Tegemist on nõrgalt kaitstud põhjaveega alaga;

3) kavandatav tegevus võib kahjustada inimese tervist, heaolu ja vara – müra, tolm ja maavõnked dolokivi kaevandamisel;

4) hinnata kavandatava tegevuse (tiigi rajamiseks maavara kaevandamine) koosmõjukeskkonnale ja inimetele Anelema dolokivikarjääri tegevusega. Iirise kinnistule puudub juurdepääs, seetõttu näeb vallavalitsus, et ka Põlde kinnistu tuleb detailplaneeringu alasse kaasata, et lahendada juurdepääsuprobleemid. Kuna detailplaneeringuga on võimalik hinnata vastavad mõjud ja teha uuringud kaevude veetasemete hindamisel leiame, et detailplaneeringu saab algatada ainult koos keskkonnamõjude algatamisega. Detailplaneeringu menetlus koos keskkonnamõjude strateegilise hindamisega annab nii detailplaneeringust huvitatud isikule, avalikusele, kohalikule omavalitsusele kui ka asjaomastele asutustele objektiivset teavet kavandatavategevuse keskkonnamõjude olulisuse kohta, nende tuvastamise ja alternatiivsete võimaluste väljaselgitamiseks ning ebasoodsate mõjude leevendavate meetmete leidmiseks ja rakendamiseks.

 Kuna keskkonnamõjude strateegiline hindamine on vajalik, siis lähtutakse detailplaneeringu koostamisel ja menetlemisel üldplaneeringu menetlemisel ettenähtud nõuetest ja algatamine on vallavolikogu pädevuses.

Uuringute vajadus määratakse lähtetingimuste koostamise käigus.

Teadaolevad uuringud: kaevude veetasemete hindamine

Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Algatamise otsusega ja kaalumise aluseks olnud dokumentidega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu.

Koostamise korraldaja on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.

Detailplaneeringu koostaja on valimisel.

Planeeringu kontaktisikuks on vallaarhitekt Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

Toimetaja: JULIA ERM