Rahnoja ja Vihtra tuuleparkide detailplaneering

18.10.23

 

 

ESKIISI TUTVUSTUSEL LAEKUNUD ETTEPANEKUTE TABEL

 

Teade avalikust väljapanekust

Tori Vallavalitsus ja Põhja-Pärnumaa vallavalitsus korraldavad Pärnu maakonna planeeringuga määratud tuuleenergeetika arendusaladel P9 ja P10 tuulepargi detailplaneeringute eskiisi avaliku väljapaneku perioodil 6.09.-5.10.2023.

Kavandatavad tuulepargid asuvad osaliselt Tori valla ja osaliselt Põhja-Pärnumaa valla territooriumil. Elektrituulikute arendusala P9 paikneb Põhja-Pärnumaa vallas Rahnoja külas (104,7 ha) ning Tori vallas valdavalt Tohera külas (186,5 ha), arendusala kogupindala on 291,2 ha. Elektrituulikute arendusala P10 paikneb Põhja-Pärnumaa vallas Vihtra külas (233,6 ha) ning Tori vallas Aesoo külas (35,8 ha), ala kogupindala on 269,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kavandada Pärnu maakonna planeeringus, Tori ja Vändra valla üldplaneeringutes märgitud elektrituulikute arendusaladele P9 ja P10 elektrituulikud (tuulepark) ja nende toimimiseks vajalikud tehnovõrgud, sh määrata elektrituulikute ning vajadusel teiste taastuvenergia tootmise rajatiste tehnilised parameetrid, asukoht ja liitumine elektri põhivõrguga, määrata kruntide piirid koos hoonestusala ja ehitusõigusega ning vajadusel ehituslike tingimustega, määrata elektrituulikud teenindava taristu (nii teed kui tehnovõrgud) vajadus ja asukoht, servituutide seadmise ning teede avalikuks kasutamiseks määramise vajadus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, keskkonnatingimusi (müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi jmt) tagavad nõuded ning planeeringu elluviimise võimalused.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek olemasolevate katastriüksuste ümberkruntimiseks  ja sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaa, transpordi-, tootmismaa sh nende kombinatsioonidega katastriüksusteks vastavalt rajatiste täpsetele asukohtadele

Planeeringu eskiislahendusega saab elektrooniliselt tutvuda SIIN

ning paberkandjal Tori valla Sauga ja Tori teenuskeskuses ja Põhja-Pärnumaa vallavalitsuses ning Vihtra Külakeskuses.

Arvamused kavandatud eskiislahenduse osas esitada hiljemalt 05.10.2023 aadressil tori@torivald.ee või vald@pparnumaa.ee või Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond) või Põhja-Pärnumaa vallavalitsusele (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701 Pärnu maakond).

 

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 17.10.2023 kell 18.00 Vihtra Külakeskuses (Jõesuu tee 2, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald). Lisainfo tel 5349 3355 või sigrit.kasemets@torivald.ee või 5622 4688, reet.olev@pparnumaa.ee .

 

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega algatati Põhja-Pärnumaa vallas Rahnoja ja Vihtra tuuleparkide detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamine aladel P9 ja P10.

Tori Vallavolikogu 18.02.2021 korraldusega algatati Tori vallas Tohera külas elektrituulikute arendusalal P9 ja Aesoo külas elektrituulikute arendusalal P10 detailplaneeringu koostamine.

P9 ja P10 nimetusega alad on ette nähtud 2013. aastal Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringus. Planeeringuga määrati elektrituulikute arenduspiirkonnad ja arendusalad, kuhu edasiste täpsemate planeeringute (kas detailplaneering, üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering või üldplaneering) realiseerimisel on eeldatavasti võimalik elektrituulikute püstitamine.

Nüüd viiaksegi läbi mõlema valla ühise detailplaneeringute koostamise käigus kõrgema detailsusastmega uuringuid, et leida kinnitust, kas ja millisel kujul on maakonnaplaneeringus ettenähtud tuuleenergeetika alad P9 ja P10 sobivad elektrituulikute rajamiseks. Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse aluseks.

ALGATAMINE

Algatamise otsus

Esialgsed ühised lähteseisukohad, millele me ootame arvamusi ja ettepanekuid.

LÄHTESEISUKOHAD

LÄHTESEISUKOHAD (31.10.2022)

ESITATUD ARVAMUSED JA SEISUKOHAD

ETTEPANEKUTEGA TÄIENDATUD LÄHTESEISUKOHAD (05.12.2022)

Esialgne KSH programm, millele me ootame arvamusi ja ettepanekuid.

KSH PROGRAMM

KSH PROGRAMM (31.10.2022)

KSH LÕPLIK PROGRAMM (05.12.2022)

 

Lähteseisukohti

KSH programmi tutvustavad slaidid

 

 

Toimetaja: JULIA ERM