Põhja-Pärnumaa valla üldplaneering

11.04.22

Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Kontaktisik: Reet Olev, telefon 56224688, reet.olev@pparnumaa.ee

Üldplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija on ühispakkumise kohaselt AB Artes Terrae OÜ ja Artes Terrae OÜ.

Kontaktisik: Heiki Kalberg ,telefon 509187, heiki@artes.ee

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu  ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalik väljapanek toimus 09.12.2021-16.02.2022. Avalikul väljapanekul esitati arvamusi riigiasutuste, naaberomavalitsuste ja erinevate juriidilise ning füüsiliste isikute poolt, kokku 30-lt isikult. Arvamused ning Põhja-Pärnumaa valla seisukoht arvamusele on kokku koondatud tabelisse, mis on leitav valla kodulehelt üldplaneeringu jaotisest.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub Põhja-Pärnumaa vallas allolevatel aegadel ja kohtades:

  • Suurejõe Rahvamajas 12.04.2022 kell 18.00
  • Tootsi Noortekeskuses 18.04.2022 kell 15.00
  • Pärnu-Jaagupi Rahvamajas 18.04.2022 kell 18.00
  • Vändra Kultuurimajas 19.04.2022 kell 18.00

Avalikul arutelul on võimalik küsida viidatud tabelis olevate seisukohtade kohta ning küsida täiendavaid üldplaneeringuga seonduvaid küsimusi. Viidatud tabeli suurest mahust lähtuvalt palun tutvuda esitatud arvamuste ja neile esitatud seisukohtadega varasemalt, et arutelu aega oleks võimalik kasutada arutamiseks, mitte tabeli ettekandmiseks.

Lisaküsimustele vastab vallaarhitekt Reet Olev reet.olev@pparnumaa.ee ; 56224688

 

 

Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu  ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku tähtaja pikendamine. Ettepanekuid oodatakse kuni 16.02.2022.

Teavitame vastavalt planeerimisseaduse §82-le Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikust väljapanekust, mis toimus 09.12.2021- 17.01.2022.

Kuna mitmed ametkonnad on esitanud vallavalitsusele taotluse arvamuste andmise tähtaega pikendada, siis vallavalitsus pikendab avaliku väljapaneku tähtaega kuni 16.02.2022. Ettepanekute esitamiseks on see lõplik tähtaeg.

Üldplaneeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda:

1. Põhja-Pärnumaa valla kodulehel - Põhja-Pärnumaa üldplaneeringu materjalid avlikustamiseks 09.12.2021-17.01.2022

2. Paberkandjal dokumendid on välja pandud Vändra vallamajas Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Pärnu-Jaagupi halduskeskuses Kooli tn 2, Pärnu-Jaagupi alevis ja Tootsi halduskeskuses Tuleviku tn 1, Tootsi alevis.

Valla üldplaneeringu ja KSH aruande kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi vallavalitsuse e-postiaadressile vald@pparnumaa.ee.

Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu koostamine ja KSH algatati Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.oktoobri otsusega nr 53.

Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Üldplaneeringu koostamise täpsemad ülesanded on määratud lähteseisukohtades ja KSH väljatöötamise kavatsuses ning Planeerimisseaduses §75.

KSH toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekud planeeringu edaspidiseks rakendamiseks.

Avaliku väljapaneku järgse avalike arutelude toimumise ajad ja kohad annab vallavalitsus täiendavalt teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.

Dokumendid

Ettevõtluse arendamise võimaluste väljaselgitamine Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas

 

 

Toimetaja: JULIA ERM