Sotsiaalteenused

24.08.23

 

Teenuse taotlemise üldised põhimõtted

 

Teenuse või toetuse saamiseks esitab isik üldjuhul vallavalitsusele kirjaliku taotluse. Kui taotleja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline taotlust esitama, võivad taotluse esitada sotsiaalametnik, ülalpidamiskohustuslane või muu isik, kes on teadlik teenusele õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest või asjaolu saabumisest. Teenuse vajadusest võivad teatada ka teised isikud (perearst, õpetaja jms).

Teenuse taotlemisel ja saamisel on taotleja kohustatud:

1) esitama teenuse taotlemisel vallavalitsusele kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud teenuse saamise õiguse väljaselgitamiseks, sealhulgas seaduses sätestatud juhul andmed kolmandate isikute kohta;

2) tevitama vallavalitsust viivitamata teenuse saamise õigust ja teenuse andmist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;

3) osalema aktiivselt talle teenuse andmises, sealhulgas täitma teenuse andmisega seotud kõrvaltingimusi, seaduses sätestatud juhul ja tingimustel läbima teenuse andja nõudel uuringu, arstliku läbivaatuse või ekspertiisi.

 

Teenuse osutamise otsustamine

Teenuste taotlusi menetleb ja teenuse osutamise otsustab sotsiaalametnik, kes vajadusel kaasab otsuse ettevalmistamisesse sotsiaalkomisjoni. Sotsiaalametnik kontrollib ja selgitab välja isiku abivajaduse ning sellele vastava abi.

Sotsiaalametnik otsustab teenuse andmise või andmisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Teenuseid osutatakse üldjuhul peale sotsiaalametniku otsust halduslepingu alusel, mille sõlmib sotsiaalosakonna juhataja või teenuse osutaja.

Toimetaja: JULIA ERM