Tuuleparkide eriplaneering

16.08.22

 

KOV eriplaneeringu teises ringis saabunud ettepanekud on lisatud ettepanekute tabelile.

Ühtlasi oleme vaadanud üle ka esmase ettepanekute tabeli ja korrigeerinud vastuseid praegu teadaoleva informatsiooni alusel.

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamiseväljatöötamise kavatsuse seisukohtade tabel

 

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade avalikustamise tulemustega arvestamise teade

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 102 lõike 1 alusel.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus teatab et Põhja-Pärnumaa vallas toimus 15.10. – 15.12.2021 tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek. Lisaks toimus peale väljapanekut avalikud arutelud Pärnu-Jaagupi Halduskeskuse, Vihtra külakeskuses ja Vändra kultuurimajas ning kõigi koosolekutega oli võimalik liituda ka veebikeskkonna kaudu. Aruteludel tutvustati eriplaneeringu protsessi ja avalikustamisel oleva dokumendi sisu, avalikustamise käigus laekunud arvamusi ning vastati kohalolnute küsimustele.

Avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 22 kirja. Oma seisukohad dokumentide täiendamiseks või planeeringuprotsessis edaspidi arvestamiseks esitasid Päästeamet, Terviseamet, Muinsuskaitseamet, Transpordiamet, Rahandusministeerium, Maa-amet, Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Riigimetsa Majandamise Keskus, Kaitseministeerium, Keskkonnaamet, Võiera küla elanikud, Rahnoja kogukond, Sotsiaalministeerium, Tori Vallavalitsus ning eraisikud H. Huik, K. Lumi, K. Kruusma, K. Lilleväli, K. Raud, J. Kaik, K. Eller ja R. Gustavson. Esitati seisukohti maardlate ja kaitsealuste alade ning tundlike liikide esinemise kohta eriplaneeringuala piirkonnas ja nendest tulenevaid kitsendusi. Juhiti tähelepanu ka avalikustatud dokumentide vormistamisele ning sellest lähtuvalt muudeti dokumendi struktuuri. Avalikul arutelul tõstatati küsimusi kohaliku kasu teemadel, mida arutatakse edasistel kohtumistel elanike ja kohaliku omavalitsuse vahel. Avalikul arutelul esitati ettepanek eemaldada eriplaneeringu aladest üks ala, kus elanike hinnangul asub lindude rändekoridor. Antud ala ei eemaldata eriplaneeringust aga informatsioon võetakse teadmiseks ning koostöös linnustikueksperdiga tehakse kindlaks võimaliku rändekoridori asukoht. Käesolevas planeeringuetapis oleks ala eemaldamine ennatlik, kuna alles edasise planeerimise käigus selguvad linnustiku uuringu tulemused.

    

Kõigi laekunud ettepanekute ja vastustega ning ettepanekute alusel täiendatud dokumendiga saab tutvuda siin:

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (täiendatud)

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse seisukohtade tabel (täiendatud)

 

 

 

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega nr.41 algatati Põhja-Pärnumaa vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Algatamisel teadaolev planeeringuala koosneb kolmest piirkonnast:

  • piirkond 1 on ca 8500 ha ja paikneb  Kobra, Võidula, Mädara, osaliselt Kadjatse küla territooriumil;
  • piirkond 2 on ca 14800 ha suurune, valla põhja osas Tori valla piirini, teiseks piiriks on Pärnu jõgi. Ala hõlmab Sikana, Kullimaa, Rahnoja, Vihtra, Leetva, Kaansoo, Veskisoo, Võiera, Tagasaare, Oriküla  küla, Lüüste, Säästla osaliselt Kadjaste ja Rõusa külade territooriumi;
  • piirkond 3 on ca 7100 ha suurune ala Tallinn-Pärnu maanteest idas ja jääb Halinga, Tarva, Tõrdu, Maima ja osaliselt Pitsalu küla territooriumile.

Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalikud sobivad alad elektrituulikute parkide rajamiseks ning määrata tuulikuparkide kommunikatsioonidele sobiv paigutus. Eriplaneering annab sisendi koostatavasse Põhja-Pärnumaa üldplaneeringusse. Asukoha valikuga soovitakse leida ka parimad võimalikud elektriliinide asukohad  ja võimsused. Leitud asukohtadele koostatakse teises etapis detailsem lahendus tuulikute arvu, kõrguste ja täpsemate asukohtade määramisel, alajaamade paigutused ja elektriliinide asukohad.

Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis-ja arenguspetsialist Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

 

ARVAMUST AVALDA 15.10-15.12.2021 KIRJALIKULT ALLOLEVA DOKUMENDI KOHTA:

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

 

Eripaneeringu lähteseisukohtadele laekunud ettepanekud

Toimetaja: TIINA SALUMÄE