Eriplaneeringud

22.11.23

* Pildile klikkides suundud Kirde-Pärnumaa tuulikute eriplaneeringute lehele.

ERIPLANEERINGU I ETAPI KOOSKÕLASTUSTE JA ARVAMUSTE TABEL

Põhja-Pärnumaa valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku vallavolikogu otsuste eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks PIKENDAMINE

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus pikendab laekunud avalduste alusel võimalust esitada arvamust Põhja-Pärnumaa valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande osas vastavalt planeerimisseaduse §105.

Palume oma arvamuse edastada hiljemalt 31.augustiks 2023 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele e-postiga aadressile vald@pparnumaa.ee  või postiga aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 87701. 

 

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus teavitab Teid võimalusest esitada arvamust Põhja-Pärnumaa valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande osas vastavalt planeerimisseaduse §105.

Esitatud kooskõlastuste ja arvamuste alusel tehakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku vallavolikogu otsuste eelnõudes ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruandes vajalikud muudatused, mille järel toimub eelnimetatud dokumentide avalik väljapanek.

Iga valitud asukohta kohta on koostatud eraldi eelnõu, millega see konkreetne asukoht kas kehtestatakse või jäetakse kehtestamata.

Põhja-Pärnumaa valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõud ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne on kättesaadav veebiaadressil:

https://www.pparnumaa.ee/ehitus-ja-planeerimine/eriplaneeringud

Juhime teie tähelepanu sellele, et eelnõusid on kokku 12 – iga ala kohta eraldi.

Põhja-Pärnumaa valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (lõppversioon juuli 2022) on kättesaadav veebiaadressil:

https://www.pparnumaa.ee/documents/17492607/0/KSH-VTK-dokument-ning-seisukohtade-tabel2023.pdf/c911733e-f346-45a3-87dc-d05f399dee4a

Palume oma arvamuse edastada 26. juuniks 2023. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele e-postiga aadressile vald@pparnumaa.ee  või postiga aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 87701. 

 

ERIPLANEERINGU I ETAPI ARUANNE KOOSKÕLASTAMISTEKS

Tuulikute eriplaneeringu eelnõud

Aruanne

Lisa 1. Linnustiku uuring

Lisa 2. Nahkhiirte uuring

Lisa 3. Müra modelleerimise tulemused

Lisa 4. Varjutuse modelleerimise tulemused

Lisa 5. Nähtavuskaardid

Lisa 6. Fotomontaaži vaatepunktid

Lisa 7. Fotomontaažid

Lisa 8. Joonised

LÕPLIKUD LÄHTESEISUKOHAD JA KSH-VTK

Avalik ettepanekute küsimine Põhja-Pärnumaa valla tuuleenergeetika eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega nr 41 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobivad alad elektrituulikute pargi rajamiseks.

Eriplaneeringu ala paikneb kogu ulatuses Põhja-Pärnumaa vallas ning on jaotatud kolmeks eraldiseisvaks osaks: valla idaosa ala suuruseks on ligikaudu 7 100 ha, kirdeosa suuruseks on ligikaudu 8 500 ha ja kaguosa suuruseks on ligikaudu 14 800 ha. Planeeringuala suurus ei tähenda kogu ala ulatuses tuulikute püstitamise kavatsust ega selle võimalikkust.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimus 15.10-15.12.2021.

Vastavalt PlanS §102 on esimese arvamuste avaldamise tulemused ja vastused tabelisse kantud ning kõigile kaasatavatele ka saadetud.

Materjalidega ja täiendatud tabeliga saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla kodulehel ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev) lahtiolekuaegadel.

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus ootab Teilt teises ringis ettepanekuid eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta vastavalt planeerimisseaduse §-le 103 lõikele 2, mille kohaselt esitavad kaasatavad isikud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta oma pädevusvaldkonnast lähtudes ettepanekud, samuti hinnangu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse asjakohasuse ja piisavuse kohta ning nimetavad kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtades nimetatud alternatiivsetest asukohtadest nende hinnangul sobivaima asukoha planeeringuga kavandatava ehitise püstitamiseks või pakuvad välja alternatiivse asukoha ehitise püstitamiseks. Kui selles ringis teie poolt ettepanekuid ei laeku, siis loetakse, et te ei soovi ettepanekuid esitada.

Arvamusi ootame kuni 02.05.2022 e-posti aadressile: reet.olev@pparnumaa.ee või kirjalikult: Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (Vändra alev, Pärnu-Paide mnt 2, 87701).

 

 

Ettepanekute küsimine Põhja-Pärnumaa valla tuuleenergeetika eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega nr 41 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobivad alad elektrituulikute pargi rajamiseks.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 15.10-15.12.2021.

Materjalidega saab tutvuda alates 15.10.2021 Põhja-Pärnumaa valla kodulehel,  ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev) lahtiolekuaegadel.

Eriplaneeringu ala paikneb kogu ulatuses Põhja-Pärnumaa vallas ning on jaotatud kolmeks eraldiseisvaks osaks: valla idaosa ala suuruseks on ligikaudu 7 100 ha, kirdeosa suuruseks on ligikaudu 8 500 ha ja kaguosa suuruseks on ligikaudu 14 800 ha. Planeeringuala suurus ei tähenda kogu ala ulatuses tuulikute püstitamise kavatsust ega selle võimalikkust.

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus ootab Teilt ettepanekuid eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta vastavalt planeerimisseaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019104) §-le 103 lõikele 2, mille kohaselt esitavad kaastavad isikud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta oma pädevusvaldkonnast lähtudes ettepanekud, samuti hinnangu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse asjakohasuse ja piisavuse kohta ning nimetavad kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtades nimetatud alternatiivsetest asukohtadest nende hinnangul sobivaima asukoha planeeringuga kavandatava ehitise püstitamiseks või pakuvad välja alternatiivse asukoha ehitise püstitamiseks.

Arvamusi ootame kuni 15.12.2021 e-posti aadressile:  reet.olev@pparnumaa.ee  või kirjalikult: Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (Vändra alev, Pärnu-Paide mnt 2, 87701).

ARVAMUST AVALDA KIRJALIKULT ALLOLEVA DOKUMENDI KOHTA:

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Eripaneeringu lähteseisukohtadele laekunud ettepanekud

 

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringud

 

Eriplaneering on kohaliku tasandi planeering, kus on olulisel kohal kohalik huvi.

Vastavalt planeerimisseaduse § 95 lõikele 1 tuleb kohaliku omavalitsuse eriplaneering koostada olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, kui nimetatud ehitise asukoht ei ole määratud üldplaneeringuga. 

Toimetaja: JULIA ERM