Eriplaneeringud

24.01.22

Avaliku aruteluga saab liituda ka Zoom keskkonnas: link kehtib kõikidel päevadel https://bit.ly/PParnu_EP22_arutelu

 

 

Ettepanekute küsimine Põhja-Pärnumaa valla tuuleenergeetika eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega nr 41 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobivad alad elektrituulikute pargi rajamiseks.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 15.10-15.12.2021.

Materjalidega saab tutvuda alates 15.10.2021 Põhja-Pärnumaa valla kodulehel,  ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev) lahtiolekuaegadel.

Eriplaneeringu ala paikneb kogu ulatuses Põhja-Pärnumaa vallas ning on jaotatud kolmeks eraldiseisvaks osaks: valla idaosa ala suuruseks on ligikaudu 7 100 ha, kirdeosa suuruseks on ligikaudu 8 500 ha ja kaguosa suuruseks on ligikaudu 14 800 ha. Planeeringuala suurus ei tähenda kogu ala ulatuses tuulikute püstitamise kavatsust ega selle võimalikkust.

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus ootab Teilt ettepanekuid eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta vastavalt planeerimisseaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019104) §-le 103 lõikele 2, mille kohaselt esitavad kaastavad isikud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta oma pädevusvaldkonnast lähtudes ettepanekud, samuti hinnangu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse asjakohasuse ja piisavuse kohta ning nimetavad kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtades nimetatud alternatiivsetest asukohtadest nende hinnangul sobivaima asukoha planeeringuga kavandatava ehitise püstitamiseks või pakuvad välja alternatiivse asukoha ehitise püstitamiseks.

Arvamusi ootame kuni 15.12.2021 e-posti aadressile:  reet.olev@pparnumaa.ee  või kirjalikult: Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (Vändra alev, Pärnu-Paide mnt 2, 87701).

ARVAMUST AVALDA KIRJALIKULT ALLOLEVA DOKUMENDI KOHTA:

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Eripaneeringu lähteseisukohtadele laekunud ettepanekud

 

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringud

 

Eriplaneering on kohaliku tasandi planeering, kus on olulisel kohal kohalik huvi.

Vastavalt planeerimisseaduse § 95 lõikele 1 tuleb kohaliku omavalitsuse eriplaneering koostada olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, kui nimetatud ehitise asukoht ei ole määratud üldplaneeringuga. 

Toimetaja: JULIA ERM