Uudised ja teated

Elbu V turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab Elbu V turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest. Taotletav Elbu V turbatootmisala asub Pärnumaal, Pärnu linnas ja Tori vallas (endine Audru ja Sauga vald) riigile kuuluvatel katastriüksust el (73001:001:0818 ja 15904:001:0284). Taotletava mäeeraldise pindala on 331,85 ha teenindusmaa pindala 349,78 ha. Tegemist on uue mäeeraldisega, mille piires on järgmised maavarad: vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru on 1225 tuh t, millest kaevandatav varu on 1225 tuh t ja hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru on 2378 tuh t, millest kaevandatav varu on 2081 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks on 45 tuh t, maavara kasutatakse põllumajanduses ja energeetikas.
Kavandatava tegevuse otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Toomas Kalda,
toomas.kalda@keskkonnaamet.ee, telefon 447 7383). Kavandatava tegevuse a rendaja on AS HiiuTurvas (registrikood: 10480521; kontaktandmed: Kõrgessaare mnt 4, 92247 Kärdla;
olev.kuuse@gmail.com; kontakti sik Olev Kuuse). Juhtekspert on OÜ Inseneribüroo STEIGER
(Männiku tee 104, 11216 Tallinn, kontaktisik Aadu Niidas, e-post aadu@steiger.ee, telefon 668 1013).
KMH aruande eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu, II korrus) ja Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised, pressiinfo, keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek.
KMH aruande kohta saab Keskkonnaametile (Roheline tn 64, 80010 Pärnu või
i nfo@keskkonnaamet.ee) esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus
15. juuli kuni 15. august 2019. KMH aruande avalik arutelu toimub 15. augustil 2019 kell 16.00
Pärnu linnas Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, Audru alevik).