Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

18.10.18

 

Vallavalituse poolt makstavad sissetulekust mittesõltuvad toetused on:

 

 

Lapse sünnitoetus

 

Toetuse saaja

lapsevanem või lapse seaduslik esindaja

Toetuse maksmise tingimused

 • taotleja elukoht rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas katkematult vähemalt kuus kuud enne lapse sündi

 • lapse elukoht sünni registreerimisel Põhja-Pärnumaa vallas.

 • mitmikute sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest.

 • toetuse teist osa ei maksta, kui taotleja ei ole saanud sünnitoetuse esimest osa või taotleja ja laps on peale esimese osa väljamakset registreeritud rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsuse elanikuks.

Taotlemise aeg

 • ühe kuu jooksul lapse sünni registreerimisest

 • ühe kuu jooksul lapse 1. aastaseks saamisest

Toetuse määr

400 eurot

Maksmise kord

Kahes osas: 200+200 eurot

Dokumendid

Taotlus doc pdf; koopia sünnitõendist (1. osa maksmisel)

Maksmise aeg

viie tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest

 

Matusetoetus

 

Toetuse saaja

Matuse korraldaja

Toetuse maksmise tingimused

surnu elukoht rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas

Taotlemise aeg

ühe kuu jooksul pärast surmakande koostamist

Toetuse määr

250 eurot

Dokumendid

Taotlus doc pdf; koopia surmatõendist

Maksmise aeg

viie tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest

 

Esimesse klassi astuja toetus

 

Toetuse saaja

Lapse vanem või seaduslik esindaja

Toetuse maksmise tingimused

 • laps õpib Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolides või väljaspool valda hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses

 • lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht Põhja-Pärnumaa vallas

Taotlemise aeg

20. september

Toetuse määr

65 eurot

Dokumendid

Taotlus doc pdf

Maksmise aeg

30. september

 

 

Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale

 

Toetuse saaja

Täisealise puudega isiku hooldaja

Toetuse maksmise tingimused

 • toetus määratakse hoolduse seadmise ja hooldaja määramise perioodiks.

 • toetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest

 • esmakordselt makstakse otsuse tegemisele järgneval kuul

Taotlemise aeg

Peale hoolduse seadmist

Toetuse määr

55 eurot kuus

Dokumendid

Taotlus doc pdf

Maksmise aeg

Jooksva kuu 25. kuupäev

 

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

 

Toetuse saaja

Raske ja sügava puudega 3-18. a lapse hooldaja (lapsevanem või seaduslik esindaja)

Toetuse maksmise tingimused

 • toetus määratakse lapse puude raskusastme lõppemiseni

 • toetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest

 • esmakordselt makstakse otsuse tegemisele järgneval kuul

Taotlemise aeg

Peale hoolduse seadmist

Toetuse määr

55 eurot kuus

Dokumendid

 • taotlus doc pdf

 • lapse isikut tõendav dokument

 • otsus puude raskusastme määramise kohta

 • eestkostja määramise kohtumäärus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole lapsevanem

Maksmise aeg

Jooksva kuu 25. kuupäev

Muud tingimused

 • toetuse saaja on kohustatud teavitama sotsiaalametnikku asjaoludest, mis toovad kaasa toetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutmise kümne päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

 • toetust ei määrata, kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 • toetuse maksmine lõpetatakse, kui:

1) toetuse saaja või puudega laps on asunud elama teise omavalitsusse;

2) hoolduse korraldamisel muul viisil;

3) puudega lapse või hooldaja surma korral;

4) lapse õppima asumisel õpilaskoduga õppeasutusse.

 

 

Toitlustamise eest tasumisest vabastamine lasteaias nelja- ja enamalapseliste peredele

 

Soodustuse saaja

nelja- ja enamalapseliste perede lasteaias käivad lapsed

Soodustuse andmise tingimused

 • pere elukoht rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas

 • kõik peres kasvavad lapsed on alaealised

 • laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni

 • pere koosseisu ei arvata last, kes elab lahus elava vanema juures, on teises perekonnas eestkostel, perekonnas hooldamisel või elab hoolekandeasutuses

Taotleja

lapsevanem

Dokumendid

Taotlus doc pdf

Soodustuse aeg

Toitlustamise eest tasumisest vabastatakse kuni üheks aastaks

 

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE