Lumetõrje

5.12.18

Lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel teedel (valla teed),  erateedel, millistele on sõlmitud avaliku kasutuse lepingud ja hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt valla elanikud ja kellede majapidamistel on kehtivad prügiveo lepingud. Erateede omanikud ei pea esitama taotlusi erateede lumest puhastamise kohta.

Talihoolduse põhimõtted

Tööde teostamisel lähtutakse majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded" peatükist 4 „Talihooldus" ja määruse lisadest 6, 7, 8 ja 9. Lumetõrjet teostatakse kohalikel teedel koheva lume korral, kui lumekihi paksus ületab 10 cm ning sulalume ja lörtsi korral, kui lumekihi paksus ületab 5 cm. Lume ja lörtsikihi paksust arvestatakse kinni sõidetud lumekihi pinnast.

Teedel alustatakse lumetõrje hooldustsükliga peale lumesaju või tuisu lõppu hiljemalt ühe tunni jooksul. Hooldustsükli aeg on tähtaeg, mille lõpuks peavad talvised tee seisundinõuded täidetud olema. Hooldustsükli üle peab arvestust vallavalitsus, tavapäraselt on hooldetsükli aeg 24 tundi. Raskete ilmaolude korral hooldetsükli aeg võib pikeneda.

Tööpäevadel teostatakse lumetõrjet eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel, kindlustades tee läbitavuse vastavalt sõidugraafikule, kuid mitte hiljem kui kell 6.30.

Tee omaniku kohustused:

 • tee omanik on kohustatud vabastama tee lumetõrjet segavatest objektidest, peab avatud hoidma liiklusruumi vähemalt 5 m laiuselt ja 3.5 m kõrguselt,
 • märgistab lumetõrje paremaks korraldamiseks teele mahapöördekohad, märgistab teetrassil asuvad ohtlikud või kaitset vajavad objektid,
 • peab kindlustama tööpiiri lõpul ohutu ümberpööramise koha hooldemehhanismile.

Vallavalitsus ei korralda transpordivahendite lumest väljatõmbamist ega õuealade lumest puhastamist.

Vallavalitsus ei teosta lumetõrjet juriidilistele isikutele.

Lumetõrje piirkonnad ja vastutajad

Vallavalitsuse esindajaks lumetõrjetööde täitmise korraldamisel on teedespetsialist Enn Raadik tel 5049305; enn.raadik@pparnumaa.ee

Valla territoorium on jagatud tööpiirkondadeks. Riigihanke tulemusel on lumetõrjetööde teostajad piirkonniti järgmised:

OÜ VÄNDRA MP, lepingu vastutav täitja: Tiit Kangert tel. 5051271; tiit@vandramp.ee

 • VÄNDRA alev
 • TOOTSI alev
 • KADJASTE piirkond
 • VIHTRA piirkond
 • PÄRNJÕE piirkond
 • KAISMA piirkond

OÜ MASSINER, lepingu vastutav täitja: Andres Laurimäe tel. 5144207; info@massiner.ee

 • PÄRNU-JAAGUPI alev
 • LIBATSE piirkond
 • ENGE/PÖÖRAVERE piirkond
 • ANELEMA piirkond
 • HALINGA piirkond
 • VAHENURME piirkond

Riiklik teeregister

Maanteeameti liiklusinfo rakendus Tark Tee

Maanteeinfo mobiilis

Maanteeameti info telefon 1510   töötab 24 t ööpäevas

Toimetaja: AHTI RANDMERE