Raieluba

30.12.17

Tiheasustusalal kasvavate üksikpuude, välja arvatud metsa (metsaseaduse tähenduses) ja viljapuude, raiumiseks tuleb taotleda Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuselt raieluba. 

Halinga Vallavolikogu määrus - Üsikpuude raieloa andmise kord  (Raieloa taotlus )

Vändra Alevivolikogu määrus - Raieloa andmise tingimused ja kord

Tootsi Vallavolikogu määrus - Üksikpuude raieloa andmise kord (puude raieloa taotlus.pdf)

Raiumiseks on vajalik luba, kui puu rinnasdiameeter on vähemalt 8 cm ning puul on selgelt määratav(ad) tüvi(tüved) ja võra.

Raieluba võib taotleda:

  1. puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja volikirja alusel;
  2. maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal, Põhja-Pärnumaa valla omandis oleval või hallataval maal kasvava puu puhul lepingu alusel nimetatud maa-aladel heakorratöid tegev ettevõtja või tema esindaja volikirja alusel.

Raieloa taotlus tuleb esitada Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele.

Toimetaja: RIINI ÕIGE