Uudised ja teated

« Tagasi

Edukas toetusvoor

Alates 03. veebruarist 2020 avanes kohalikel omavalitsustel võimalus taotleda toetust üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside tegemiseks.

Seekordses voorus toetati tegevusi, mille teadmispõhine kavandamine mängib kõige olulisemat rolli just parema elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamises.

Toetust oli võimalik taotleda koostamisel oleva üldplaneeringu järgmisteks tegevusteks:

  • Asustuse arengut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh tiheasustusalade ja miljööväärtuslike alade ruumilise paiknemise ja kavandamise põhimõtete täpsustamiseks ning kahanemisega kohanemise kavandamiseks.

  • Ettevõtluse arengut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh ettevõtluseks sobilike alade ruumilise paiknemise ja kavandamise põhimõtete täpsustamiseks.

  • Liikuvust ja ligipääsetavust suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh teede ja tänavate (liikuvustaristu) kavandamise põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamiseks.

  • Taastuvenergia tootmist suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh taastuvenergia tootmise viiside, kavandamise põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamiseks.

  • Rohetaristut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh rohevõrgustiku, rohealade, metsade, kõrgendatud avaliku huviga metsade, linnametsade, parkide ruumilise paiknemise ja nende kasutamisega seotud tingimuste ja põhimõtete täpsustamiseks.

Maksimaalne toetuse summa ühe omavalitsuse taotluse kohta on 10 000 eurot ja mitme kohaliku omavalitsuse ühistaotluse kohta 30 000 eurot. Taotluste hindamisel on taas eelistatud omavalitsuste ühistaotlused.

Põhja-Pärnumaa vald tegi koostööd Tori vallaga ja me esitasime ühistaotluse.

Tori ja Põhja-Pärnumaa valla koostöös valminud projekt „Ettevõtluse arendamise võimaluste välja selgitamine Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas" sai hindamisskaalal 0-4 hindeks 4, mahtus taotlusvooru toetuse eelarvesse ja sai otsuseks „kuulub rahuldamisele".

Projekti kogumaksumus 23 760 eurot, toetus 20 196 eurot ja omaosalus kahe valla peale on 3564 eurot.