Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu 20. mai 2020 istungi kokkuvõte

Volikogu istung toimus Vändra Kultuurimaja saalis. Istungist võttis osa 20 volikogu liiget. Puudus Margo Dello.

1. Põhja-Pärnumaa valla konsolideerimisgrupi 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla 2019. a majandusaasta aruanne.

2. Seirearuanne Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta I kvartali eelarve täitmise kohta. Finantsjuht Kaie Rätsepp andis ülevaate valla 2020. a eelarve täitmisest I kvartalis.

3. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14.12.2017 otsuse nr 14 „Vallavara kasutamine otsustuskorras" kehtetuks tunnistamine. Tunnistati kehtetuks volikogu otsus, millega oli antud Pärnu-Jaagupis Kooli 1 asuvad ruumid perearstidele üldarstiabiteenuse osutamiseks, kuna üks perearst vahetus ja vallavalitsus sõlmib iga perearstiga eraldi lepingu.

4. Kinnisasja otsustuskorras võõrandamine (Pärnu-Jaagupi Aia 6). Otsustati võõrandada Pärnu-Jaagupis Aia 6 asuv kinnistu kinnistul asuva hoone kaasomanikule OÜ-le Halinga Airsoft hinnaga 2110 eurot.

5. Kinnisasja otsustuskorras võõrandamine (Enge küla Pargiveere). Otsustati võõrandada Enge külas asuv Pargiveere kinnistu Põhja-Pärnumaa vald, Engeküla, Pargimaja korteriühistule müügihinnaga 2100 eurot.

6. Vallavara tasuta võõrandamine aktsiaseltsile MAKO. Otsustati võõrandada tasuta avaliku teenuse osutamiseks Aktsiaseltsile Mako Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgiga seotud kinnistu Vihtra tee 2 Vändra alev, millel asub kanalisatsiooni pumpla.

7. Arvamuse andmine Sohlu kruusakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta. Otsustati mitte nõustuda Sohlu kruusakarjääri kaevandamisloa andmisega, kuna kavandatav tegevus ei vasta kehtivas valla üldplaneeringus sätestatud nõuetele ja paluti loa andjal keelduda kaevandusloa andmisest.

8. Arvamuse andmine Valistre III uuringuruumiuuringu loa taotluse kohta. Otsustati nõustuda loa andmisega Valistre III uuringuruumis geoloogilistese uuringuteks.

9. Arvamuse andmine Lavassaare II turbatootmisala korrastamise eskiisplaani kohta. Otsustati kooskõlastada Lavassaare II turbatootmisala korrastamise eskiisplaan esitatud kujul, kuna see on asjakohane ja piisav.

10. Arvamuse andmine Kavasoo turbatootmisala korrastamise eskiisprojekti kohta. Otsustati lugeda Kavasoo turbatootmisala korrastamise eeskiisprojekt asjakohaseks ja piisavaks ning kooskõlastada eskiisprojekt esitatud kujul.

11. Arvamuse andmine Anelema dolokivikarjääri keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta. Otsustati nõustuda Keskkonnaameti otsusega jätta algatamata keskkonnamõju hindamine Anelema dolokivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotlusele, kui arvestatakse otsuses loetletud tingimustega.

12. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 18.09.2019 määruse nr 19 „Põhja-Pärnumaa vallaeelarvest kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning kodanikualgatuse toetamise kord" muutmine. Korda täiendati võimalusega maksta esindusvõistkonna toetust spordiklubile, kelle võistkond on rahvusliku alaliidu liige, tegeleb võistkondliku spordialaga, osaleb Eesti täiskasvanute meistrivõistlusteesi- või kõrgliigas (määrus nr 14).

13. Määruste muutmine. Muudeti kahe määruse preambulit seoses uue valla põhimääruse kehtestamisega (määrus nr 15).

14. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus muudatuste tegemine. Vallavalitsuse struktuurist koondatakse alates 1. juunist 2020 vallakantselei koosseisus olnud abivallasekretäri ja majandusosakonna koosseisus olnud juristi ametikoht.

15. INFORMATSIOON: Pärnu-Jaagupi lasteaed Pesamuna renoveerimine. Vallavanem Jane Mets informeeris volikogu liikmeid sellest, et riigieelarvest on võimalik saada täiendavat toetust 520 000 eurot, mille otstarve ei tohi olla vallaeelarves kavandatud. Toetuse eest tuleks teostada üks projekt, mille puhul kasusaajate hulk oleks kõige suurem. Selliseks projektiks võiks olla Pärnu-Jaagupi lasteaia Pesamuna renoveerimine. Hange tuleb läbi viia ja leping sõlmida selle aasta jooksul.