Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

31.03.23

 

Teenuse saaja

Täisealine isik

Teenuse osutamise eesmärk

Turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt toime tulla.

Teenuse sisu

 • Teenuse saajale tagatakse hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis.

 • Teenuse osutamisel ööpäevaringselt tagab teenuse osutaja ka majutamise ja toitlustamise.

Teenuse osutamise tingimused

 • Isikud, kelle hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole ajutiselt või püsivalt võimalik;

 • Isikud, kellel puuduvad ülalpidamiskohustuslased või kelle ülalpidamiskohustuslased ei ole võimelised enda vähekindlustatuse tõttu teenuse eest tasuma.

Dokumendid

 • Taotlus odt

 • Taotleja isikut tõendav dokument

 • tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid (puude olemasolu korral koopia arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest puude raskusastme kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte, perearsti tõend jms)

 • Taotleja sissetulekut ja varalist seisundit (kinnisvara, väärtpaberid, aktsiad jms) kirjeldavad dokumendid, sh pangakontode väljavõtted

 • Ülalpidamiskohustuslaste olemasolu korral, nende isiku- ja kontaktandmed ning tõendid sissetulekute ja varalise seisundi (kinnisvara, väärtpaberid, aktsiad jms) kohta

 • Vajadusel muud dokumendid sotsiaalametniku nõudmisel

 • Teenuse osutamiseks sõlmitakse haldusleping

Teenuse hind

 • Tasuline (vastavalt teenuse osutaja poolt kehtestatud hinnale)

Teenuse osutamise algus

Lepingus märgitud kuupäevast alates

 

Juhend üldhooldusteenuse saamiseks

Suunamist üldhooldusteenusele reguleerivad õigusaktid on:

 

Toimetaja: JULIA ERM