Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

16.08.23

 


Teenuse saaja

Täisealine isik

Teenuse osutamise eesmärk

Turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt toime tulla.

Teenuse sisu

  • Teenuse saajale tagatakse hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis.

  • Teenuse osutamisel ööpäevaringselt tagab teenuse osutaja ka majutamise ja toitlustamise.

Teenuse osutamise tingimused

  • Isikud, kelle hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole ajutiselt või püsivalt võimalik;

  • Teenust rahastatakse teenuse saaja kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest ja isikult võetavast tasust.

Dokumendid

Taotlus odt

Taotluse menetlemisel kontrollib sotsiaalametnik:

1) taotluses märgitud asjaolusid ning kogub asja menetlemiseks vajadusel täiendavaid tõendeid ja dokumente

2) viib teenust vajava isiku suhtes läbi hooldusvajaduse hindamise ning selgitab välja teenuse vajaduse

3) selgitab vajadusel välja taotleja ja tema ülalpidamiskohustuslaste maksevõime ulatuse teenuse rahastamisel

Teenuse osutamiseks ja rahastamiseks antakse haldusakt

Teenuse hind

Teenuse osutamise algus

Lepingus märgitud kuupäevast alates

 

Juhend üldhooldusteenuse saamiseks

Hooldusreform alates 01.07.2023

Suunamist üldhooldusteenusele reguleerivad õigusaktid on:

 

Toimetaja: JULIA ERM