Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus osaleb projektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsustes“

9.06.23

 

Vallavalitsus on osalenud alates 2020. a Sotsiaalkindlustusameti poolt koordineeritavas pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsuses", mis oma sisult osutab erinevaid toetavaid tegevusi psüühilise erivajadusega inimesele ja tema perekonnale.

2023-2024. a jätkab vallavalitsus sama projektiga ning seeläbi on võimalus erivajadusega inimeste ning nende pereliikmete toetamist jätkata. Projektis on 12 teenuskohta.

Projekti rahastatakse ESF vahenditest ''TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus" alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine.

Projekti eesmärk on katsetada Sotsiaalkindlustusameti ja kohaliku omavalitsuse koostöös isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Ühtlasi on projekti eesmärgiks anda kohalikule omavalitsusele võimalus keskenduda oma piirkonnas teenusmudeli piloteerimiseks vajalike partnerite leidmisele ja koostöösuhete loomisele. Oluline on leida piirkonnas kõigi projekti kaasatud abivajajatele vajalike teenusekomponentide pakkujad ning nendega lepingulised suhted luua. Oluline on ka sisse seada kontaktid kõigi nende organisatsioonidega, kellel on kokkupuude psüühilise erivajadusega inimestega ning kes võivad olla inimese abivajaduse esmaseks märkajaks.

Projekti sihtgrupiks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

1) isik on vähemalt 16- aastane;

2) isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;

3) sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:

  • isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
  • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenuse järjekorras, või
  • isik vajab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Vallavalitsus vastutab projektis teenusmudeli korralduse eest oma piirkonnas, samuti psüühilise erivajadusega inimeste abivajaduse märkamise, hindamise ja isiku teenussüsteemiga seostamise eest.

Baastoetuse osutajad (Põhja-Pärnumaa vallas on Vändra Alevi Sotsiaalmaja ja Vihtra Päevakeskus) pakuvad abivajajale terviklikku ja läbivat personaalset juhtumikorralduslikku tuge. Baastoetuse osutaja vastutab teenuse planeerimise ja plaani elluviimise tagamise eest.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on 21.04.2020 korraldusega nr 130 kinnitanud projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" osutatavate teenuste hinnakirja

Täpsem projekti info on Sotsiaalkindlustusameti veebilehel

Projekti juhtumikorraldaja on Maris Heldja-Pärn, tel 5077231 e-post maris.heldjaparn@pparnumaa.ee

Infoleht eesti keeles

Infoleht vene keeles

 

Toimetaja: EVA SOOSAAR