Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus osaleb pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsustes“

15.03.21

 

Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusameti poolt koordineeritavas pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsuses", mis oma sisult osutab erinevaid toetavaid tegevusi psüühilise erivajadusega inimesele ja tema perekonnale. Pilootprojekt kestab kuni 31.12.2021 ning vallavalitsusel on projektis 13 kohta.

Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives. Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine" tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine" raames.

Projekti eesmärk on katsetada Sotsiaalkindlustusameti ja kohaliku omavalitsuse koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Ühtlasi on projekti eesmärgiks anda kohalikule omavalitsusele võimalus keskenduda oma piirkonnas teenusmudeli piloteerimiseks vajalike partnerite leidmisele ja koostöösuhete loomisele. Oluline on leida piirkonnas kõigi projekti kaasatud abivajajatele vajalike teenusekomponentide pakkujad ning nendega lepingulised suhted luua. Oluline on ka sisse seada kontaktid kõigi nende organisatsioonidega, kellel on kokkupuude psüühilise erivajadusega inimestega ning kes võivad olla inimese abivajaduse esmaseks märkajaks.

Projekti sihtgrupiks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

1) isik on 16- aastane kuni vanaduspensioni ealine;

2) isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;

3) sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:

  • isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
  • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenuse järjekorras, või
  • isik vajab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Vallavalitsus vastutab projektis teenusmudeli korralduse eest oma piirkonnas, samuti psüühilise erivajadusega inimeste abivajaduse märkamise, hindamise ja isiku teenussüsteemiga seostamise eest

Baastoetuse osutajad, kelleks Põhja-Pärnumaa vallas on Vändra Alevi Sotsiaalmaja ja Vihtra Päevakeskus, pakuvad abivajajale terviklikku ja läbivat personaalset juhtumikorralduslikku tuge. Baastoetuse osutaja vastutab teenuse planeerimise ja plaani elluviimise tagamise eest.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on 21.04.2020 korraldusega nr 130 kinnitanud projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" osutatavate teenuste hinnakirja:

https://atp.amphora.ee/pparnumaavv/index.aspx?itm=219415&af=274249

Täpsem projekti info on Sotsiaalkindlustusameti veebilehel: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-jahoolekanne/erihoolekandeteenused/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine

Projekti kontaktisik vallavalitsuses on Anneli Kaljur, tel 53284950, e-post anneli.kaljur@pparnumaa.ee

Infoleht eesti keeles

Infoleht vene keeles

 

Toimetaja: JULIA ERM