Avaliku ürituse korraldamine

2.09.22

Ürituse korraldaja esitab vallavalitsusele avaliku ürituse teate (edaspidi teade) koos kõigi nõutud lisadokumentidega (Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord)

e-vorm avalikust üritusest teatamiseks

Teade esitatakse vähemalt 10 kalendripäeva enne ürituse toimumist. Teade esitatakse vähemalt 30 kalendripäeva enne ürituse toimumist juhul, kui üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamine ja ürituse läbiviimiseks on vajalik avaliku ürituse loa väljastamine.

Teadet ei ole vaja esitada ürituse korraldamiseks vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides), kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

Kui üritust planeeritakse mälestiseks tunnistatud hoones või selle kaitsevööndis, tuleb taotleda tingimused ürituse korraldamiseks Muinsuskaitseametilt. Tingimuste saamiseks esitab taotleja Muinsuskaitseametile kirjaliku taotluse kavandatavate tegevustega vastavalt muinsuskaitse­seadusele.

Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks peab korraldaja lisama taotlusele Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse majandusosakonna poolt eelnevalt kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi elektrooniliselt, milles on näidatud:

 • vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm);
 • parkimisvõimalused;
 • liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb teatele lisada esmane turvaplaan (Blanketid -> Üldblanketid). Korraldaja esitab vajadusel lõpliku turvaplaani päästeametile ja politsei- ja piirivalveametile hiljemalt 3 tööpäeva enne ürituse toimumist.

Kõrgendatud turvariskiga on üritus, millel:

 • osaleb eeldatavalt vähemalt 500 inimest;
 • toimub mootorsõidukite võidusõit;
 • paigaldatakse suuremahulist inventari (nt lava, auditi kohustusega seadmed).

Teate allkirjastab ürituse korraldaja.

Teadet menetleb vallavalitsuse vastutav ametnik.

Avaliku ürituse läbiviimiseks on vajalik avaliku ürituse luba  juhul, kui:

 • üritust soovitakse lõpetada pärast kella 22.00, puhkepäevale eelneval ööl pärast kella 00.00;
 • üritusest osavõtjateks on eelkõige alaealised;
 • üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
 • üritusega kaasneb parkimise korraldamine;
 • üritusel soovitakse korraldada kaubandust, sh alkoholi müüki;
 • üritusega kaasneb ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamine;
 • üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk.

Avaliku ürituse teade tuleb saata e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee või kasutades e-vormi

Juhend avalikul üritusel toitlustajale ja toidu jaemüüjale

Toimetaja: JULIA ERM