Teemaplaneeringud

4.12.23

Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on täpsustada elektrituulikute ja neid teenindava infrastruktuuri (teed, liinid, alajaam, tuulemõõdu tornid) asukohad, määrata maakasutus-ja ehitustingimused tuulikute ja neid teenindava infrastruktuurirajamiseksningservituudi seadmise vajadus.

ÜHISTE KAVATSUSTE MEMORANDUM

Teemaplaneeringu kaardikihid

  • Rahnoja, Vihtra ja Võidula tuuleparkide teemaplaneering

Vändra Vallavolikogu 16.aprilli 2013 otsusega nr 17 algatati Rahnoja, Vihtra ja Võidula tuuleparkide teemaplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Lisaks sooviti taotlusest lähtuvalt analüüsida tuulegeneraatorite rajamist Pärnumaakonnaplaneeringus eelpoolmainitud tuumikalade ümber olevatel maadel, mis on märgitud maakonnaplaneeringus leppemärgiga – täiendavat tähelepanu vajav ala. Kavandatavad tuuleparkide alad on esitatud Pärnu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringus sobilike arenduspiirkondadena P9, P10 ja P11 ja kantud Vändra vallaüldplaneeringu kaardile.

Teemaplaneeringu menetlus on jäänud seisma seoses vahepeal toimunud haldusreformiga.

Põhja-Pärnumaa vallavolikogu otsusega nr 29 lõpetati teemaplaneeringu ja KSH menetlus algataja avalduse alusel.

Toimetaja: EVA SOOSAAR