Uudised ja teated

Teade õhusaasteloa taotluse saamisest

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 1 punktidest 1-3 ja 5 lähtudes teatab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, et on 03.12.2018 saanud Keskkonnaametilt õhusaasteloa taotluse.

Taotletava loaga kavandatud tegevus on saasteainete viimine paiksest saasteallikast välisõhku. OÜ Forek taotleb õhusaasteluba killustiku tootmisel (EMTAKi kood 08122) tekkivate saasteainetele õhku heitmiseks. Tootmisterritooriumi aadress on Anelema küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa; katastritunnuste numberkoodid on: 18803:002:0023; 18803:002:0119; 18803:002:0366; 18803:002:0367; 18803:002:0368; 18803:002:0117; 18803:002:0364; 18803:002:0118; 18803:002:0125; 18803:002:0271; 18803:002:0322; 18803:002:0098; 18803:002:0100; 18803:002:0365; kõigi katastriüksuste sihtotstarve on mäetööstusmaa. OÜ Forek soovib saada tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba.

Õhusaasteloa taotlus on kättesaadav veebilehel http://dhs-adr-kea.envir.ee/.