Uudised ja teated

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused Põhja-Pärnumaal alates 01. maist 2018. a.

Alates 01. maist makstakse sotsiaaltoetusi vallas välja ühtsetel alustel (Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määrus nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord").

 

Matusetoetuse suuruseks alates 01. maist on 250 eurot. Kõigile matusetoetuse saajatele perioodil jaanuar kuni aprill 2018. a makstakse matusetoetuse vahe välja hiljemalt 7. maiks.

 

Puudega lapse ja puudega täisealise isiku hooldajatoetus on alates 01. maist 55 eurot kuus. Hetkel kehtivad hooldajatoetuse otsused vaadatakse üle hiljemalt 30. septembriks 2018. a ja viiakse vajadusel kooskõlla kehtiva määrusega.

 

Sissetulekust mittesõltuvad toetused

 

Vallavalituse poolt makstavad sissetulekust mittesõltuvad toetused on:

 • lapse sünnitoetus

 • matusetoetus

 • esimesse klassi astuja toetus

 • hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale

 • hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

 • toitlustamise eest tasumisest vabastamine lasteaias nelja- ja enamalapseliste peredele.

 

Lapse sünnitoetus

 

Toetuse saaja

lapsevanem või lapse seaduslik esindaja

Toetuse maksmise tingimused

 • taotleja elukoht rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas katkematult vähemalt kuus kuud enne lapse sündi

 • lapse elukoht sünni registreerimisel Põhja-Pärnumaa vallas.

 • mitmikute sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest.

 • toetuse teist osa ei maksta, kui taotleja ei ole saanud sünnitoetuse esimest osa või taotleja ja laps on peale esimese osa väljamakset registreeritud rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsuse elanikuks.

Taotlemise aeg

 • ühe kuu jooksul lapse sünni registreerimist

 • ühe kuu jooksul lapse 1. aastaseks saamisest

Toetuse määr

400 eurot

Maksmise kord

Kahes osas: 200+200 eurot

Dokumendid

Taotlus; koopia sünnitõendist (1. osa maksmisel)

Maksmise aeg

viie tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest

 

Matusetoetus

 

Toetuse saaja

Matuse korraldaja

Toetuse maksmise tingimused

surnu elukoht rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas

Taotlemise aeg

ühe kuu jooksul pärast surmakande koostamist

Toetuse määr

250 eurot

Dokumendid

Taotlus; koopia surmatõendist

Maksmise aeg

viie tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest

 

Esimesse klassi astuja toetus

 

Toetuse saaja

Lapse vanem või seaduslik esindaja

Toetuse maksmise tingimused

 • laps õpib Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolides või väljaspool valda hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses

 • lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht Põhja-Pärnumaa vallas

Taotlemise aeg

20. september

Toetuse määr

65 eurot

Dokumendid

Taotlus

Maksmise aeg

30. september

 

Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale

 

Toetuse saaja

Täisealise puudega isiku hooldaja

Toetuse maksmise tingimused

 • toetus määratakse hoolduse seadmise ja hooldaja määramise perioodiks.

 • toetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest

 • esmakordselt makstakse otsuse tegemisele järgneval kuul

Taotlemise aeg

Peale hoolduse seadmist

Toetuse määr

55 eurot kuus

Dokumendid

Taotlus

Maksmise aeg

Jooksva kuu 25. kuupäev

 

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

 

Toetuse saaja

Raske ja sügava puudega 3-18. a lapse hooldaja (lapsevanem või seaduslik esindaja)

Toetuse maksmise tingimused

 • toetus määratakse lapse puude raskusastme lõppemiseni

 • toetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest

 • esmakordselt makstakse otsuse tegemisele järgneval kuul

Taotlemise aeg

Peale hoolduse seadmist

Toetuse määr

55 eurot kuus

Dokumendid

 • taotlus

 • lapse isikut tõendav dokument

 • otsus puude raskusastme määramise kohta

 • eestkostja määramise kohtumäärus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole lapsevanem

Maksmise aeg

Jooksva kuu 25. kuupäev

Muud tingimused

 • toetuse saaja on kohustatud teavitama sotsiaalametnikku asjaoludest, mis toovad kaasa toetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutmise kümne päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

 • toetust ei määrata, kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 • toetuse maksmine lõpetatakse, kui:

1) toetuse saaja või puudega lapse on asunud elama teise omavalitsusse;

2) hoolduse korraldamisel muul viisil;

3) puudega lapse või hooldaja surma korral;

4) lapse õppima asumisel õpilaskoduga õppeasutusse.

 

 

Toitlustamise eest tasumisest vabastamine lasteaias nelja- ja enamalapseliste peredele

 

Soodustuse saaja

nelja- ja enamalapseliste perede lasteaias käivad lapsed

Toetuse maksmise tingimused

 • pere elukoht rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas

 • kõik peres kasvavad lapsed on alaealised

 • laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni

 • pere koosseisu ei arvata last, kes elab lahus elava vanema juures, on teises perekonnas eestkostel, perekonnas hooldamisel või elab hoolekandeasutuses

Taotleja

lapsevanem

Dokumendid

Taotlus

Soodustuse aeg

Toitlustamise eest tasumisest vabastatakse kuni üheks aastaks

 

Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus

 

Toetuse eesmärk

Isiku või perekonna toimetuleku toetamine

Taotleja

Isik või perekond, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta peale eluasemekulude ja puudest tulenevate lisakulude mahaarvamist jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.

Toetusvajadused

 • kütte ostmine vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 300 eurot aastas isiku või perekonna kohta;

 • ravimite ja abivahendite ostmine vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 140 eurot aastas;

 • sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumine;

 • puudega inimesele tervislikust seisundist tuleneva abivajaduse tõttu kodu kohandamine;

 • lastega peredele (koolivahendite, laagrite, lasteaia toiduraha, õppemaksu jms eest tasumiseks) vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 200 eurot aastas;

 • puudega lapsega perele lapse erivajadusest tulenevate kulude eest tasumine;

 • muud eelpool nimetamata vajadused, mis parandavad isiku või perekonna igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti.

 • tule- ja loodusõnnetusega seotud kahjud

Erandid

Toetust võib maksta lähtudes isiku abivajadusest põhjendatud juhtudel erandkorras komisjoni ettepanekul suuremas ulatuses

 

 • Tšernobõli toetuse maksmine endise Tootsi valla territooriumil lõpetakse alates 01. maist. 2018. a toetus maksti välja aprillis õigustatud isikutele.

 • Eakate juubelitoetuse maksmine endise Vändra valla territooriumil lõpetatakse alates 01. oktoobrist 2018. a.