Uudised ja teated

Muudatused sotsiaalhooldekandelise abi andmise korras

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu muutis 27. veebruaril 2019. a määrust nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord". Põhimõttelised muudatused, mis puudutavad valla elanikele sotsiaalabi osutamist on lühidalt järgmised:

1. Täisealise isiku hoolduse puhul on võimalik nüüd hooldust seada ja hooldaja määrata täisealisele puudega isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Abi- ja hooldusvajaduse teeb kindlaks sotsiaaltööspetsialist. Varasemalt sai hooldust seada ainult raske vaimupuudega ja sügava puudega isikule. Hooldajale makstakse hooldajatoetust jätkuvalt ainult siis, kui ta on määratud raske vaimupuudega või sügava puudega isiku hooldajaks. Keskmise ja raske puudega isiku hooldajale hooldajateoetust ei maksta. Hooldajatoetuse maksmine peatatakse, kui hooldajast või hooldatavast tulenevate asjaolude tõttu ei ole hoolduse teostamine võimalik vähemalt ühe kuu jooksul.

2. Sarnaselt täisealise isiku hooldajatoetusega, peatatakse hooldajatoetuse maksmine ka puudega lapse hooldajale, kui hooldajast või hooldatavast tulenevate asjaolude tõttu ei ole hoolduse teostamine võimalik vähemalt ühe kuu jooksul. Hooldatav või hooldaja on kohustatud vallavalitsust teavitama asjaoludest, mille tõttu ei ole hooldamine võimalik vähemalt ühe kuu jooksul, hiljemalt 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

3. Sünnitoetuse saamiseks on jätkuvalt oluline, et lapsevanem (ema) oleks Põhja-Pärnumaa valla elanik olnud vähemalt 6 kuud enne lapse sündi. Kuna lapse elukoht rahvastikuregistrisse registreeritakse lapse ema elukoha järgi, siis seetõttu on oluline jälgida selle kohaliku omavalitsuse nõudeid sünnitoetuse maksmisel, kus registriandmetel asub lapse ema elukoht. Põhja-Pärnumaal on loodud sünnitoetuse maksmisel erandkord, mille kohaselt sotsiaalametnik võib määrata ja maksta sünnitoetust erandkorras taotlejale, kelle elukoht on olnud rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas vähem kui kuus kuud enne lapse sündi juhul, kui lapse sünd on toimunud enneaegselt.

4. Muudeti ka matusetoetuse maksmise reegleid, et välistada olukorrad, kus mõni kohalik omavalitsus maksis matusetoetust matusekorraldaja elukoha järgi (mitte lahkunu elukoha järgi) ning seetõttu jäi nii mõnigi matusekorraldaja ilma matusetoetusest. Muudatuse kohaselt saab matusetoetust maksta ka matusekorraldajale, juhul kui lahkunu eest ei olnud võimalik toetust saada lahkunu rahvastikuregistrijärgsest elukohast.

5. Esimesse klassi astuja toetuse avalduse saab muudatuse kohaselt esitada ühe kuu jooksul alates 01. septembrist ja toetus makstakse välja 01. oktoobriks. Kindlasti jagame antud infot veel koolide kaudu ja valla veebilehel, et lapsevanemad ei unustaks septembris esimese klassi astuja toetust taotleda. Alates 10. märtsist 2019. a on suurendatatud ka esimesse klassi astuja toetuse suurust seniselt 65 eurolt 100 eurole.

Kõikide sotsiaalhoolekandeliste muudatuste eesmärk on olnud tõhustada abi jõudmist inimeseni, vähendada tähtaegade puhul bürokraatiat ning luua selgem süsteem, et sotsiaalabi osutamine oleks reaalsest vajadusest tingitud ning abi osutatakse ikka inimesele, kes seda tegelikult ka vajab. Toetuste puhul (sünnitoetus, esimesse klassi astuja toetus) on eesmärgiks väärtustada ja toetada oma valla lastega peresid.

Anneli Kaljur

sotsiaalosakonna juhataja

anneli.kaljur@pparnumaa.ee