Uudised ja teated

Vallas moodustati laste ja perede komisjon

Lastekaitseseaduses (LasteKS) kirjeldatakse kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded lastekaitse korraldamisel. KOV peab oma arengukavas järgima lapse õigusi ja heaolu tagavaid põhimõtteid, töötama välja ja rakendama lapsi ja peresid toetavaid ning riske ennetavaid ja vähendavaid meetmeid ning koguma pidevalt vajalikku teavet oma laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta. Kõik need ülesanded aitavad tagada LasteKS eesmärki – kehtestada lapsi väärtustav, nende arengut soodustav ja heaolu ning huvisid toetav keskkond.

Iga lapse heaolu sõltub pere toimetulekust ja lapsevanemate igapäevastest valikutest. Kohaliku omavalitsuse tagada on, et lapsed kasvaksid turvalises ja arendavas keskkonnas. Oluline roll selles osas on erinevatel asutustel ja organisatsioonidel omada ning järgida üheselt mõistetavaid eesmärke ja tegutseda koostöös. Probleeme ennetada on alati kasulikum kui tegeleda tagajärgedega. Seetõttu on tähtis probleeme võimalikult varakult ära tunda ja õigeaegselt sekkuda.

Eestis teevad laste ja perede heaolu huvides omavahelist koostööd mitmed riigiasutused õiguskaitse, tervishoiu, hariduse, sotsiaal- ja paljudes teistes valdkondades.

Põhja-Pärnumaa vallas loodi 05. detsembril Laste ja perede komisjon, mille ülesandeks on korraldada valdkonnaülest lastekaitsealast koostööd, lahendada keerulisi juhtumeid, toetada lastekaitsetöötajaid laste õiguste ja heaolu tagamisel, tegeleda ennetustegevusega jne. Samuti osaleda omavalitsuse arengudokumentide koostamisel ja tegevuste elluviimisel.

Komisjoni töös osaleb 7 põhiliiget (noorsoopolitseinik, lastega perede tugiisik, lastekaitsespetsialistid, kooliõde, eripedagoog, sotsiaalosakonna juhataja) ja vajadusel kaasatakse teisi spetsialiste. Komisjon kohtub vähemalt 1 kord kuus ning komisjoni esimees on lastekaitsespetsialist Kerttu-Kaia Kesler, tel 56644562, e-post kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee.