Uudised ja teated

Kokkuvõte volikogu 24. oktoobri istungist

Volikogu istung toimus 24. oktoobril Libatse külas Libatse Lasteaed-algkoolis. Istungist võtsid osa kõik 21 volikogu liiget.

1. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve III kvartali täimise seireanalüüs ja aruanne. Kuulati ja võeti teadmiseks finantsjuht Kaie Rätsepa ettekanne eelarve seireanalüüsi ja täitmise kohta.

2. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta II lisaeelarve (I lugemine). Lõpetati eelnõu I lugemine ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 3. november.

3. Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord (I lugemine). Lõpetati eelnõu I lugemine ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 3. november.

4. Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava aastateks 2018-2023. Jäätmekava kehtestati määrusena nr 45.

5. Vallavara valitsemise kord. Vallavara valitsemise kord kehtestati määrusena nr 46.

6. Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Algatati üldplaneeringu koostamine ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ning sõnastati üldplaneeringu ülesanded.

7. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Otsustati koormata Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kasuks tähtajatult ja tasuta isikliku kasutusõigusega elektroonilise side võrgu rajamiseks Tootsi alevis asuvad viis maaüksust.

8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Tootsi  alevis T-19271 Tootsi-Piistaoja teega külgnev  maa-ala, mille ligikaudne suurus on 7,2 ha.

9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Tootsi  alevis Kesk tn 9 asuv maa-ala, mille ligikaudne suurus on  3630 m2.

10. Osaühing Tootsi Kommunaal ja aktsiaselts Mako ühendamise ettevalmistamine. Otsustati alustada menetlust Põhja-Pärnumaa vallale kuuluvate äriühingute Osaühing Tootsi Kommunaal ja aktsiaselts Mako ühendamiseks.

11. Ühinemislepingu muudatuste väljapanemine avalikkusele tutvumiseks. Otsustati algatada ühinemislepingu muutmine ja panna muudatused ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks avalikult välja.

12. Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine. Määrusega nr 47 kehtestati koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetav osa määraks ühes kuus ühe lapse kohta 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud  töötasu alammäärast alates 1. jaanuarist 2019.

13. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 17. jaanuari 2018 määruse nr 1 „Õpetajate töötasustamise alused" muutmine. Määrusega nr 48 kehtestati, et alates 1. jaanuarist 2019. a on koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalhuvikoolides töötavate õpetajate töötasu alammäär 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal ja munitsipaalhuvikooli õpetajal 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

14. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 22.08.2018 otsuse nr 46 „Vallavara tasuta kasutusse andmise tingimuste muutmine" muutmine. Otsustati pikendada mittetulundusühinguga Kadjaste sõlmitud Kadjaste Külakeskuse hoone tasuta kasutamise lepingu tähtaega kuni 31.12.2028. a.

15. Vändra alevi Jaama 9-2 korteriomandi otsustuskorras võõrandamine. Otsustati võõrandada korter 5000 euro eest senisele korteri üürnikule.

16. Vihtra Päevakeskuse põhimäärus. Asutuse uus põhimäärus kehtestati määrusega nr 49.

17. Vändra Alevi Sotsiaalmaja põhimäärus. Asutuse uus põhimäärus kehtestati määrusega nr 50.

18. Määruste kehtetuks tunnistamine ja muutmine. Määrusega nr 51 tunnistati kehtetuks kuus ühinenud omavalitsuste volikogude määrust ja üks Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus.

Vaba mikrofon: Revisjoni tulemustest ametiautode kasutamisel. Kuulati revisjonikomisjoni esimehe Jaanus Rahula ülevaadet toimunud revisjonist.