Uudised ja teated

Kokkuvõte vallavolikogu 18. aprilli istungist

  1. Piirkonna politsei aruanne. Kuulati piirkonnapolitseinike Janek Saharenko, Alar Abeli ja Reilika Kivisilla tutvustust politsei tegevuse kohta vallas.
  2. Vändra Kultuurimaja põhimäärus. Kehtestati uus Vändra Kultuurimaja põhimäärus (määrus nr 19), milles nähakse võrreldes senisega struktuuriüksusena ette Vändra noortekeskus ning moodustatakse nõuandva organina nõukogu.
  3. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord. Määrusena nr 20 kehtestati riigieelarvest eraldatava koolilõuna toetuse kasutamise kord. Toetust kasutatakse Põhja-Pärnumaa valla koolides põhi- ning keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks ning toetuse jääki kasutatakse õpilaste toitlustamiseks pikapäevarühmas ja õpilaskodus.
  4. Volikogu esindajate nimetamine. Vallavolikogu esindajatena nimetati Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse nõukogusse Madis Koit, Pärnu-Jaagupi Rahvamaja nõukogusse Tiia Uffert ja Vändra Kultuurimaja nõukogusse Nils Sempelson.
  5. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14. detsembri 2017 otsuse nr 16 „Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse  struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine. Kinnitati uus ametiasutuse struktuur, mille kohaselt jäetakse struktuurist välja viis avahooldustöötajat, kes lähevad Vändra Alevi Sotsiaalmaja alluvusse, jäeti välja alates 1. veebruarist koondatud 1 maakorraldaja ametikoht ja alates 1. aprillist koondatud 3 raamatupidaja töökohta ning 2 majandustöötaja töökohta. Kantselei koosseisus suurendati koristajate kohtade arvu 0,3 koha võrra, mis on vajalik selleks, et tagada endise Vändra vallamaja koristamine. Kokku jääb ametiasutuse struktuuri 31 ametikohta ja 12,3 töökohta.
  6. Halinga Vallavolikogu 21.11.2012 määruse nr 29 „Halinga valla põhimäärus" kehtetuks tunnistamine. Tunnistati kehtetuks Halinga valla põhimäärus, milles oli varasemalt valla uue põhimääruse kehtestamisega seoses kehtima jäetud üksnes sümboolika osa, kuna kuni uue valla sümboolika kehtestamiseni kasutati Halinga valla sümboolikat.
  7. OÜ Tootsi Kommunaal poolt võetava laenu kohustuse tagamine. Otsustati tagada OÜ Tootsi Kommunaal poolt võetava laenu kohustus projektile „Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine" summas 83 474 eurot.
  8. Pärnu linnavolikogu pöördumine teiste omavalitsuste poole ja „Memorandum ühtsest piletihindade ja sõidusoodustuste süsteemist Pärnu linna ja maakonna avalikel bussiliinidel alates 1. juulist 2018. a." arutamine. Otsustati nõustuda memorandumiga ja volitati vallavanemat sellele alla kirjutama.