Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte 17. märtsi 2021 volikogu istungist

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu 41s istung toimus 17. märtsil 2021.a kell 14.00 virtuaalses keskkonnas zoom.

 • Muudeti Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingut. Ühinemislepingu punktist 7.13.1. loetelust võeti välja Vihtra Lasteaed ja Vahenurme Lasteaed-algkool;
 • Lõpetati Vahenurme Lasteaia-algkooli tegevus 1.  juulist 2021 laste vähesuse tõttu. Vahenurme  Lasteaia-algkooli  lasteaia  lastele  tagatakse võimalus jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna Vahenurme külas asuvas rühmas;
 • Korraldati ümber Vihtra Lasteaia tegevus 1. juulist 2021. Vihtra Lasteaia rühm liidetakse Vändra Lasteaiaga ning Vihtra Lasteaia lastele tagatakse võimalus jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist Vändra Lasteaia Vihtra külas asuvas rühmas;
 • Tunnistati kehtetuks Pitsaliu II liivakarjääri kaevandamiseks keskkonnaloa andmata jätmine;
 • Otsustati võõrandada Rukki-Mihkli kinnistu kirjaliku enampakkumise korras;
 • Otsustati võõrandada Kesk tn 13, Tootsi alev, kinnistu kirjaliku enampakkumise korras;
 • Otsustati võõrandada Kooli tn 10, Tootsi alev, kinnistu kirjaliku enampakkumise korras;
 • Otsustati võõrandada Liiva kinnistu kirjaliku enampakkumise korras;
 • Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 määrust nr 47 "Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine". Vallavalitsusel on õigus rakendada soodustusi vanemate poolt kaetava osa maksmisel alandades ajutiselt tasumisele kuuluva summa suurust proportsionaalselt kohal käidud päevadele või vabastada ajutiselt maksmisest, kui lapse puudumine on tingitud lasteasutuse pidaja tegevusest ja ettepanekul seoses mis tahes põhjusel lasteaia töös ajutise ümberkorralduse rakendamisega;
 • Anti luba laenu võtmiseks investeeringute tegemiseks kuni 1,8 miljonit eurot 120 kuuks, tagasimaksega alates 01.07.2022. a;
 • Tunnistati kehtetuks määrus eesmärgiga teha parandused Põhja-Pärnumaa valla jäätmevaldajate registri põhimääruses. Määruse kompaktsuse huvides oli vajalik eelmine põhimäärus tunnistada kehtetuks ja võtta vastu uus põhimäärus;
 • Pikendati vara avalikku kasutusse andmise lepingut Kultuuriselts  Kerkaule tähtajaga kuni 31.03.2031.a;
 • Võeti teadmiseks informatsioon Põhja-Pärnumaa valla 2020.aasta eelarve täitmisest seisuga 31.12. 2020 ning seirearuanne.

 

Videosalvestust istungist on võimalik vaadata valla kodulehe kaudu aadressil: www.pparnumaa.ee

Ülle Vapper

Volikogu esimees

e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee