Uudised ja teated

Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku tähtaja pikendamine

Teavitame vastavalt planeerimisseaduse §82-le Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikust väljapanekust, mis toimus 09.12.2021- 17.01.2022.

Kuna mitmed ametkonnad on esitanud vallavalitsusele taotluse arvamuste andmise tähtaega pikendada, siis vallavalitsus pikendab avaliku väljapaneku tähtaega kuni 16.02.2022. Ettepanekute esitamiseks on see lõplik tähtaeg.

Üldplaneeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda:

1. Põhja-Pärnumaa valla kodulehel.

2. Paberkandjal dokumendid on välja pandud Vändra vallamajas Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Pärnu-Jaagupi halduskeskuses Kooli tn 2, Pärnu-Jaagupi alevis ja Tootsi halduskeskuses Tuleviku tn 1, Tootsi alevis.

Valla üldplaneeringu ja KSH aruande kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi vallavalitsuse e-postiaadressile vald@pparnumaa.ee.

Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu koostamine ja KSH algatati Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.oktoobri otsusega nr 53.

Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Üldplaneeringu koostamise täpsemad ülesanded on määratud lähteseisukohtades ja KSH väljatöötamise kavatsuses ning Planeerimisseaduses §75.

KSH toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekud planeeringu edaspidiseks rakendamiseks.

Avaliku väljapaneku järgse avalike arutelude toimumise ajad ja kohad annab vallavalitsus täiendavalt teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.