Uudised ja teated

Eriplaneeringu avalik arutelu

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega nr 41 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu  ja  keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  algatamine".  Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobivad alad elektrituulikute pargi rajamiseks. 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja
keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  väljatöötamise  kavatsuse  avalik  väljapanek toimus 15.10-15.12.2021.

Materjalidega sai tutvuda Põhja-Pärnumaa valla kodulehel  ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev) lahtiolekuaegadel.

Eriplaneeringu ala paikneb kogu ulatuses Põhja-Pärnumaa vallas ning on jaotatud kolmeks eraldiseisvaks osaks: valla idaosa ala suuruseks on ligikaudu 7 100 ha, kirdeosa suuruseks on ligikaudu 8 500 ha ja kaguosa suuruseks on ligikaudu 14 800 ha. Planeeringuala suurus ei tähenda kogu ala ulatuses tuulikute püstitamise kavatsust ega selle võimalikkust.

Käesolevaks ajaks on valminud eriplaneeringuasukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus. 

Asukoha eelvaliku lähteseisukohad kirjeldavad planeeringu koostamise vajadust, eesmärki ja  ülesandeid.  Lähteseisukohtades  esitatakse  planeeringu  koostamise  eeldatav  ajakava, tuuakse välja kõik vajalikud uuringud ning esitatakse nimekiri asutustest ja isikutest, keda tuleb planeeringu koostamisse kaasata. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus on aluseks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisele. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuses antakse muuhulgas ülevaade mõjutatavast keskkonnast, planeeringuga  kaasnevast  olulisest  mõjust  ning  kirjeldatakse,  mis  uuringute  ja  metoodika alusel hakatakse keskkonnamõju strateegilise hindamisearuandes keskkonnamõju hindama.

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus sai mitmeid ettepanekuid eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta.

Avaliku  väljapaneku  tulemuste  avalik  arutelu  toimub  Pärnu-Jaagupi  Halduskeskuses (Kooli  tn  2,  Pärnu-Jaagupi  alev)  24.01.2022  kell  18.00, Vihtra  Külakeskuses  (Jõesuu tee 2, Vihtra küla) 25.01.2022 kell 18.00, Vändra Kultuurimajas (Pärnu-Paide mnt 2,Vändra alev) 26.01.2022 kell 18.00.

Liituda saab ka Zoom keskkonnas lingi kaudu: arutelu zoomis


Kontaktisik Reet Olev e-posti aadress:  reet.olev@pparnumaa.ee, Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsus (Vändra alev, Pärnu-Paide mnt 2, 87701).