Uudised ja teated

25. aprillist kuni 12. maini toimub kaasava eelarve hääletus

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 23.01.2019. a määruse nr 1 „Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve" kohaselt määrati 2019. aastal kaasava eelarve mahuks 10 000 eurot. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 05.02.2019 korraldusega nr 29 kuulutati välja avalik konkurss Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta kaasava eelarve kaudu rahastatavate objektide väljaselgitamiseks ja määrati ettepanekute esitamise tähtajaks 20. märts 2019. a. Tähtaegselt esitati 10 ettepanekut.

Vallavalitsuse moodustatud ajutine komisjon vaatas esitatud ettepanekud üle oma 09.04.2019 koosolekul ja tunnistas nõuetele vastavaks viis ettepanekut ning mittevastavaks viis ettepanekut. Vallavalitsus oma 16.04.2019 istungil kinnitas komisjoni hindamistulemuse ja otsustas korraldada hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate objektide väljaselgitamiseks elektroonilise hääletuse kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemis (VOLIS) ajavahemikul 25. aprill kuni 12 mai 2019. a.

Kümnest esitatud ettepanekust viis vastasid konkursi nõuetele, kuna pakuvad avalikku hüve ja saavad olema avalikult kasutatavad, teostatavad käesoleval eelarveaastal ning objektidest ei teki ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Kümnest ettepanekust viis ei vastanud nendele nõuetele, kuna nende avalik kasutus ei olnud tagatud, sest olid kavandatud eramaale või saavad olema piiratud kasutusega. Ühe ettepaneku realiseerimisega oleks kaasnenud täiendav kulu järgnevatele eelarvetele.

Elluviidavate objektide väljaselgitamiseks toimub elektrooniline hääletus infosüsteemis VOLIS alates 25. aprillist kell 8.00 kuni 12. maini kell 20.00. Hääletusel saavad osaleda kõik 16. aprilli 2019 seisuga vähemat 16 aasta vanused valla elanikud. Hääletada saab kuni kolme ettepaneku poolt. Hääletusel osalemiseks on vajalik ID-kaardiga siseneda veebilehele volis.ee. Hääletamine on salajane. Häälte jaotust ettepanekute vahel enne hääletamise lõppu ei avalikustata. Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega. Elluviimisele kuulub üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summa piiridesse. Ettepanekud viib ellu vallavalitsus või sõlmib ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saavutatav tulemus.