Turvakoduteenus

30.04.18

 

 

Teenuse saaja

  • Laps, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut

  • Isik, kes on langenud lähisuhtes füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks ning vajab turvalist keskkonda.

Teenuse osutamise eesmärk

Tagada isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.

Teenuse sisu

Esmase abi raames tagatakse isikule vajaduse korral kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning isikut teavitatakse teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Teenuse osutamise tingimused

  • Teenust osutatakse isikule koostöös teenuse osutaja ja vallavalitsusega, lähtudes kiireloomulise abi osutamise vajadusest

  • Teenust osutatakse isikule sotsiaalametniku otsusega, teiste isikute poolt viiduna või teenust vajava isiku pöördumisel

  • Turvakoduteenuse osutamisel lapsele, kes viibib turvakodus ilma vanemata ja keda ei ole turvakodusse suunatud sotsiaalametniku otsusel, on sotsiaalametnikul kohustatud viie tööpäeva jooksul lapse turvakodusse saabumisest arvates hindama lapse heaolu ja planeerima edasised tegevused, mis on vajalikud lapse edasise heaolu tagamiseks.

Teenuse hind

Tasuta

Teenuse osutamise algus

Abivajaduse tuvastamisest alates

 

Varjupaigateenuse osutamist reguleerib:

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE