Toimetulekutoetus

19.07.23

 Toimetulekutoetuse eesmärk on inimeste iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abi andmine, mis tagab minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks. Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus.
Alused toimetulekutoetuse määramiseks ja maksmiseks, samuti toimetulekupiiri kehtestamiseks sätestab Sotsiaalhoolekande seadus. Toimetulekupiiri suurus kehtestatakse Riigieelarve seadusega.

2022. aasta 1. juunist on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle eelmise kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toetuse arvestamisel võetakse aluseks kõik järgnevad sissetulekud:

 • töötasu, vanemahüvitis, elatisraha, töövõimetuslehe alusel makstav hüvitiv, pension (kõik pensioni liigid), puudega vanema toetus, hooldajatoetus, riiklikud peretoetused, töötutoetus, tulu ettevõtlusest ja individuaalsest tööalasest tegevusest, tulu kinnis- ja vallasvara müügist ning rentimisest, tulu väärtpaberite ja erastamisväärtapaberite müügist, honorarid, muud sissetulekud.

Seejuures ei arvestata järgmisi sissetulekuid:

 • ühekordseid toetusi, mida on makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;
 • riigi tagatisel antud õppelaenu;
 • tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidutoetust;
 • õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust;
 • vajaduspõhist peretoetust;
 • kohaliku omavalitsuse poolt makstud perioodilisi toetusi.

Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiselt:

 • üür kuni 5 eurot 1 m2 kohta kuus;
 • korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 5 eurot 1 m2 kohta
 • korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 5 eurot 1 m2 kohta kuus;
 • veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 20 eurot iga pereliikme kohta kuus;
 • soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
 • kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumis kuni 15 eurot 1 m2 kohta kuus;
 • kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta (puit, gaas brikett jms)eluruumis kuni 5 eurot 1 m2 kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 600 eurot aastas;

 • kütteks tarbitud soojusenergia elektriküttega eluruumis kuni 5 eurot 1 m2 kohta kuus;

 • elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 80 eurot esimese pereliikme kohta ja kuni 50 eurot iga järgmise pereliikme kohta kuus;
 • majapidamisgaasi maksumus kuni 30 eurot perekonna kohta kuus;
 • maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,40 eurot 1 m2 kohta kuus;
 • hoonekindlustuse kulu kuni 0,30 eurot 1 m2 kohta kuus;
 • tegelik olmejäätmete veotasu kuus;
 • eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset, kuni 5 eurot 1 m2 kohta kuus.

Juhul, kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi kulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

Alalise eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevusi ei arvata eelnimetatud kulude hulka ja se ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt. Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks. Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei määrata.

Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks taotluse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht.

Toimetulekutoetuse maksmist reguleerivad õigusaktid on:

Sotsiaalhoolekande seadus

Toimetulekutoetuse määramiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärad

Toimetulekutoetuse taotluse blankett

Toimetulekutoetus - infovoldik

Toimetulekutoetuse ja võlgnevuse mõju sotsiaal-majanduslikule toimetulekule ja tööturuaktiivsusele

 

Toimetaja: JULIA ERM