Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus

21.07.22

 

 

Toetuse eesmärk

Isiku või perekonna toimetuleku toetamine

Taotleja

Isik või perekond, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta peale eluasemekulude ja puudest tulenevate lisakulude mahaarvamist jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.

Toetusvajadused

  • kütte ostmine vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 600 eurot aastas isiku või perekonna kohta;

  • ravimite ja abivahendite ostmine vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 250 eurot aastas;

  • sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumine;

  • puudega inimesele tervislikust seisundist tuleneva abivajaduse tõttu kodu kohandamiseks, kui puudest tingituna on raskusi eluruumis liikumisel, endaga toimetulekul ja suhtlemisel, vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 1800 eurot üks kord kolme kalendriaasta jooksul;

  • lastega peredele (koolivahendite, laagrite, lasteaia toiduraha, õppemaksu jms eest tasumiseks) vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 400 eurot aastas;

  • puudega lapsega perele lapse erivajadusest tulenevate kulude eest tasumine;

  • muud eelpool nimetamata toetusteks, mis parandavad isiku või perekonna igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti.

  • tule- ja loodusõnnetusega seotud kahjud

Taotlemine Vormikohane taotluse blankett odt pdf

Erandid

Toetust võib maksta lähtudes isiku abivajadusest põhjendatud juhtudel erandkorras komisjoni ettepanekul suuremas ulatuses

 

Toimetaja: JULIA ERM