Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

1.02.23

 

Vallavalituse poolt makstavad sissetulekust mittesõltuvad toetused on:

 

 

Lapse sünnitoetus

 

Toetuse saaja

lapsevanem või lapse seaduslik esindaja

Toetuse maksmise tingimused

 • taotleja elukoht rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas katkematult vähemalt kuus kuud enne lapse sündi

 • taotleja elukoht rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas katkematult vähem kui kuus kuud enne lapse sündi juhul, kui laps on sündinud enneaegselt

 • lapse elukoht sünni registreerimisel Põhja-Pärnumaa vallas.

 • mitmikute sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest.

 • toetuse teist osa ei maksta, kui taotleja ei ole saanud sünnitoetuse esimest osa või taotleja ja laps on peale esimese osa väljamakset registreeritud rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsuse elanikuks

Taotlemise aeg

 • kolme kuu jooksul lapse sünni registreerimisest

Toetuse määr

600 eurot

Maksmise kord

kahes osas: 300+300 eurot

Dokumendid

taotlus; taotluse e-vorm

Maksmise aeg

esimene osa viie tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest, teine osa makstakse lapse ühe aastaseks saamisel ühe kuu jooksul

 

Matusetoetus

 

Toetuse saaja

matuse korraldaja

Toetuse maksmise tingimused

 • surnu elukoht rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas või

 • surnul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või

 • matusetoetust ei ole võimalik saada lahkunu rahvastikuregistrijärgsest elukohast

Matusetoetust ei maksta juhul, kui taotlejale on matusetoetust makstud teisest kohalikust omavalitsuse üksusest.

Taotlemise aeg

kolme kuu jooksul pärast surmakande koostamist meditiisiniasutuses

Toetuse määr

250 eurot

Dokumendid

taotlus; taotluse e-vorm; surmatõend

Maksmise aeg

viie tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest

 

Esimesse klassi astuja toetus

 

Toetuse saaja

lapse vanem või seaduslik esindaja

Toetuse maksmise tingimused

 • laps õpib Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolides või väljaspool valda hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses

 • lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht Põhja-Pärnumaa vallas

Taotlemise aeg

alates 1. septembrist ühe kuu jooksul

Toetuse määr

150 eurot

Dokumendid

Taotlus  pdf

Maksmise aeg

1. oktoober

 

 

Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale

 

Toetuse saaja

täisealise raske vaimupuudega või sügava puudega isiku hooldaja

Toetuse maksmise tingimused

 • toetus määratakse hoolduse seadmise ja hooldaja määramise perioodiks

 • toetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest

 • esmakordselt makstakse otsuse tegemisele järgneval kuul

Toetuse maksmise peatamine

toetuse maksmine peatatakse, kui hooldajast või hooldatavast tulenevate asjaolude tõttu ei ole hoolduse teostamine võimalik vähemalt ühe kuu jooksul

Taotlemise aeg

peale hoolduse seadmist

Toetuse määr

55 eurot kuus

Dokumendid

Taotlus

Maksmise aeg

igakuiselt jooksva kuu 25. kuupäevaks

 

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

 

Toetuse saaja

kuni 18. a puudega lapse hooldaja (lapsevanem või seaduslik esindaja)

Toetuse maksmise tingimused

 • toetus määratakse lapse puude raskusastme lõppemiseni või lühemaks ajaks, kui on eeldada hooldamise tähtajalisust

 • toetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest

 • esmakordselt makstakse otsuse tegemisele järgneval kuul

Taotlemise aeg

peale hoolduse seadmist

Toetuse määr

55 eurot kuus

Dokumendid

 • taotlus

 • eestkostja määramise kohtumäärus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole lapsevanem

Maksmise aeg

igakuiselt jooksva kuu 25. kuupäevaks

Maksmise peatamine

hooldajatoetuse maksmine peatatakse, kui hooldajast või hooldatavast tulenevate asjaolude tõttu ei ole hoolduse teostamine võimalik vähemalt ühe kuu jooksul

Maksmise lõpetamine

toetuse maksmine lõpetatakse, kui:

 • toetuse saaja või puudega laps on asunud elama teise omavalitsusse

 • hoolduse korraldamisel muul viisil

 • toetuse määramise aluste äralangemisel

Muud tingimused

 • toetuse saaja on kohustatud teavitama sotsiaalametnikku asjaoludest, mis toovad kaasa toetuse maksmise peatamise või lõpetamise või suuruse muutmise kümne päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest
 • toetust ei määrata, kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega
   

 

Toitlustamise eest tasumisest vabastamine lasteaias nelja- ja enamalapseliste peredele

 

Soodustuse saaja

nelja- ja enamalapseliste perede lasteaias käivad lapsed

Soodustuse andmise tingimused

 • pere elukoht rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas

 • kõik peres kasvavad lapsed on alaealised

 • laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni

 • pere koosseisu ei arvata last, kes elab lahus elava vanema juures, on teises perekonnas eestkostel, perekonnas hooldamisel või elab hoolekandeasutuses

Taotleja

lapsevanem

Dokumendid

Taotlus

Soodustuse aeg

toitlustamise eest tasumisest vabastatakse kuni üheks aastaks

 

Juhtkoera ülalpidamise toetus

 

Toetuse saaja

nägemispuudega isik

Toetuse maksmise tingimused

 • isiku elukoht on rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas

 • isik kasutab igapäevaseks liikumiseks vastava väljaõppe saanud juhtkoera

Taotlemise aeg

vastavalt vajadusele

Toetuse määr

65 eurot kuus

Dokumendid

 dokumendid, mis tõendavad juhtkoera kasutamist ja juhtkoera väljaõpet

Maksmise aeg

toetus määratakse üheks kalendriaastaks alates taotluse esitamisest ja makstakse igakuiselt jooksva kuu eest 25. kuupäevaks

 

Toimetaja: JULIA ERM