Sotsiaaltoetused

4.05.18

Sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted:

 • lähtumine esmajärjekorras isiku vajadusest;
 • eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
 • nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
 • lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
 • kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
 • tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

Sotsiaalhoolekandelist abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põhja-Pärnumaa vallas või isikul, kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata, kuid kes abi vajamise ajal viibib Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumil.

Toetuse saamiseks esitab isik üldjuhul vallavalitsusele kirjaliku taotluse. Kui taotleja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline taotlust esitama, võivad taotluse esitada sotsiaalametnik, ülalpidamiskohustuslane või muu isik. Toetuse vajadusest võivad teatada ka teised isikud (perearst, õpetaja jms). Sissetulekust sõltuva toetuse taotlusele tuleb lisada andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete taotlusele eelneva kuu sissetulekute ning eluasemekulude ja puudest tulenevate lisakulude kohta.

Eluasemekulude hulka arvestatakse järgmised kulud:

 • eluaseme üür
 • kütteks tarbitud soojusenergia või kütte maksumus
 • veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus
 • elektrienergia tarbimisega seotud kulu
 • majapidamisgaasi maksumus
 • olmejäätmete veotasu
 • hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile
 • korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu
 • korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse.

Kui taotletakse tehtud kulude kompenseerimist, lisatakse taotlusele ka vastavad kuludokumendid.

Toetuse taotlemisel ja saamisel on isik kohustatud:

 • esitama toetuse taotlemisel vallavalitsusele kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud toetuse saamise õiguse või muu hüvitise andmiseks olulise asjaolu väljaselgitamiseks, sealhulgas seaduses sätestatud juhul andmed kolmandate isikute kohta;
 • teavitama vallavalitsust viivitamata toetuse saamise õigust ja toetuse andmist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
 • osalema aktiivselt talle toetuse andmises, sealhulgas täitma toetuse andmisega seotud kõrvaltingimusi, seaduses sätestatud juhul ja tingimustel läbima toetuse andja nõudel uuringu, arstliku läbivaatuse või ekspertiisi;
 • kasutama talle toetusena antud vahendeid sihtotstarbeliselt.

Sissetulekust sõltuva toetuse suurus otsustatakse kaalutlusõiguse alusel iga taotluse puhul juhtumipõhiselt järgides võrdse kohtlemise printsiipi.

Toetuse andmise või andmisest keeldumise otsustab sotsiaalametnik 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest või muu toetuse õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või tingimuse täitmisest arvates, kui käesolevas määruses ei sätestata teistsugust tähtaega. Toetus makstakse välja 10 kalendripäeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest arvates, kui käesolev määrus ei sätesta teisiti.

Vastavalt isiku soovile makstakse toetus:

 • isiku arvelduskontole Eestis vallavalitsuse kulul
 • vallavalitsuses vormistatud kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis vallavalitsuse kulul, kui seadus ei sätesta kohustust maksta toetust üksnes isikule isiklikult
 • sularahas vallavalitsuses.
Toimetaja: AHTI RANDMERE