Isikliku abistaja teenus

31.03.23

Isikliku abistaja teenus

 

Teenuse saaja

Puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajav isik

Teenuse osutamise eesmärk

Isiku iseseisva toimetuleku ja osalemise suurendamine kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Teenuse sisu

Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

Teenuse osutamise tingimused

  • Teenuse osutamiseks viiakse läbi hooldusvajaduse hindamine, mille tulemusena teeb sotsiaalametnik kindlaks teenuse vajaduse.

  • Koostöös teenust saava isiku ja/või teenuse osutajaga koostatakse haldusakt või haldusleping, määrates selles kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, teenuse osutaja, maht, tähtaeg ja teenuse saaja üldised juhised.

Dokumendid

  • Taotlus odt

  • Taotleja isikut tõendav dokument

  • Arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta

Teenuse hind

Tasuta

Teenuse osutamise algus

Haldusaktis või -lepingus sätestatud kuupäevast alates

 

Isikliku abistaja teenuse osutamist reguleerivad õigusaktid on:

 

Toimetaja: JULIA ERM