Sotsiaalhoolekanne

8.01.20

Sotsiaalkaitse eesmärgiks on toetada ja suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada töö- ja pereelu ühitamist.

Sotsiaalhoolekandelist abi antakse toetuste, teenuste, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise kaudu.

Sotsiaalhoolekande põhimõtted abi andmisel:

  • Lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  • Eelistatakse abimeetmeis, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  • Nõustatakse isikut abimeetmete valikul ja kohandamisel;
  • Lähtutakse abimeetme rakendamisel tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
  • Kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema pereliikmeid;
  • Tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

 

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses teostavad sotsiaaltööd:

  • sotsiaalosakonna juhataja, kelle ülesanne on sotsiaalhoolekande, tervishoiu- ja lastekaitsealase tegevuse korraldamine vallas. Valla sotsiaalpoliitika väljatöötamisel osalemine, sotsiaalvaldkonna hallatavate asutuste töö koordineerimine, oma teenistusvaldkonna üle järelevalve teostamine ning sotsiaalosakonna juhtimine;
  • sotsiaaltööspetsialistid (4 ametnikku), kelle peamiseks töövaldkonnaks on sotsiaaltöö koordineerimine oma halduskeskuse piirkonnas;
  • sotsiaaltöö assistent (1 ametnik), kelle peamiseks tööks on administratiivse sotsiaaltöö teostamine vallas, sotsiaaltoetuste- ja teenuste andmeregistris (STAR) andmete kajastamine, taotluste menetlemine, otsuste väljastamine ja informatsiooni töötlemine;
  • lastekaitsespetsialistid (2 ametnikku), kelle ametikoha põhieesmärk lastekaitseseadusega antud ülesannete täitmine, lastega perede toimetuleku soodustamine, ennetustöö teostamine, lastekaitsevaldkonna edendamine, last kasvatavate isikute toetamine laste õiguste ja heaolu tagamisel oma halduskeskuse piirkonnas.

Sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivad seadused on:

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE