Parkimiskaart

7.01.19

 Parkimiskaarte väljastab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses sotsiaalametnik. Selleks esitab inimene 3x4 cm pildi ja alltoodud dokumendid.

Parkimiskaardi väljastamise tingimused:

  • parkimiskaart antakse isikule tasuta;
  • parkimiskaardi saamiseks peab isik esitama parkimiskaardi saamise õigust tõendava dokumendi, mis on erinevate sihtgruppide puhul erinev;
  • kõigil puudega isikutel on parkimiskaardi (v.a. ajutine kaart) saamise aluseks Sotsiaalkindlustusameti (SKA) väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
  • tööealistel puudega isikutel on SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märge keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, ei ole vaja lisa dokumente;
  • lapsele või pensioniealisele puudega isikule on parkimiskaardi väljaandmise aluseks SKA poolt väljastatud puuet tõendav dokument ning lisaks pere- või eriarsti teatis, mis tõendab, et lapsel või pensioniealisel isikul on liikumis- või nägemisfunktsioonihäire vähemalt keskmise puuderaskusastme tasemel;
  • ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikud peavad esitama pere- või eriarsti teatise ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, mis tingib abivahendi kasutamist (ratastool, kargud) või ajutise nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta. Teatis peab sisaldama eelpool nimetatud funktsioonihäire olemasolu märget ning ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde eeldatavat möödumise perioodi.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks.

Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere- või eriarstitõendi alusel.

Parkimiskaartide väljastamist reguleerib sotsiaalministri 23.12.2010 määrus nr 90 "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused".

Parkimiskaardi infoleht

Toimetaja: AHTI RANDMERE