Andmekaitsetingimused

3.04.19

 

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on kohaliku omavalitsuse üksus, mille eesmärgiks on seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu ning tema tegevus on avalik. Oma tegevuse käigus ja teenuste osutamiseks elanikele vajab ja töötleb asutus andmeid, sealhulgas ka isikuandmeid. Vallavalitsus töötleb isikuandmeid vaid oma ülesannete täitmiseks ja seadusega lubatud ulatuses, töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse seadusest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Alates 25.maist 2018 hakkas kehtima isikuandmete kaitse üldmäärus (Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus). Uus määrus on Euroopa Liidu liikmesriikidele otsekohalduv, see tähendab, et see hakkab kehtima koos teiste siseriiklike rakendusaktidega (mh isikuandmete kaitse seadus, elektroonilise side seadus, küberturvalisuse seadus). Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus kehtestab füüsiliste isikute isikuandmeid puudutava teabe töötlemiseks teatud nõuded. Samuti sätestab see isikutele õiguse kontrollida, milliseid andmeid tema kohta on kogutud, milleks ja kuidas tema isikuandmeid kasutatakse ning kellele neid on edastatud.

Üldmääruse nõudeid ei kohaldata juriidilistele ja surnud isikutele, samuti eraisikule isiklikul otstarbel töödeldavate andmete kohta. Lisaks ei kohaldata andmekaitse põhimõtteid anonüümse teabe suhtes. Anonüümne on teave, mis ei ole seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga või isikuandmete suhtes, mis on muudetud anonüümseks sellisel viisil, et andmesubjekti ei ole võimalik tuvastada või ei ole enam võimalik tuvastada.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses on määratud andmekaitsespetsialistiks, kelle poole pöörduda isikuandmete kaitse alastes küsimustes,  andmekaitse- ja personalispetsialist Kerstin Sempelson (tel. 443 0347, e-post: kerstin.sempelson@pparnumaa.ee)

Lisaks eelnevale, juhul kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus kaebusega pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

1. Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis

2. Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine

3. Kandideerimine avaliku teenistuse ametikohale. Muud konkursid

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele, sealhulgas teistele asutustele

5. Õigus tutvuda enda andmetega. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

 

Toimetaja: KERSTIN SEMPELSON