Veemajandus

15.03.21

Kogu ühisveevärki ja -kanalisatsiooni haldab Põhja-Pärnumaa vallas AS Mako.

AS Mako nõukogu liikmed: Mait Talvoja, Riina Kukk, Ülo Stokkeby, Raul Orav ja Raul Peetson.

Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032

Konkurentsiamet kooskõlastas 21.04.2020 nr. 9-3/2020-004 otsusega Põhja-Pärnumaa vallas, AS Mako tegevuspiirkondades, ühtse ühisveevärgi vee –ja kanalisatsiooni teenuse hinna. Uueks hinnaks alates 01. juulist 2020 aastast on tasu võetud vee eest 1,08 EUR/m3, millele lisandub käibemaks ja tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,92 EUR/m3, millele lisandub käibemaks.
Sellega seonduvalt tõuseb hind Vändra alevi ÜVK-teenuspiirkonnas teiste AS Mako ÜVK teenuspiirkondades juba kehtiva ÜVK teenushinnaga samale tasemele ja edaspidi kehtib ühtne hind üle kõigi AS Mako ÜVK teenuspiirkondade.

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnad kuni 30. juunini 2020 Halinga piirkonnas:

  Hind ilma käibemaksuta Hind koos käibemaksuga
Ühisveevärgist müüdav vesi 1,08 eurot/m3 1,30 eurot/m3
Reovee vastuvõtt ja ärajuhtimine 1,92 eurot/m3 2,30 eurot/m3
Vee ja heitvee hind kokku 3,00 eurot/m3 3,60 eurot/m3

Vändra alev

Alates 1. juulist 2018.a on Vändra alevi territooriumil vee-ettevõtjaks AS Mako. Kõikide ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniküsimustega (veenäidud, rikked jne) palun võtta ühendust  telefonil 53324300 või kirjutada e-posti aadressile mako@pparnumaa.ee.

 

Lisainfo aadressil mako.pparnumaa.ee

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnad alates 01.10.2013 - 30.06.2020 Vändra alevis:
  Hind ilma käibemaksuta Hind koos käibemaksuga
Ühisveevärgist müüdav vesi 0,81 eurot/m3 0,97 eurot/m3
Reovee vastuvõtt ja ärajuhtimine 1,55 eurot/m3 1,86 eurot/m3
Vee ja heitvee hind kokku 2,36 eurot/m3 2,83 eurot/m3

 

Tootsi alev ja endise Vändra valla külad

Alates 01. juulist 2019.a kuni 30. juunini 2020 kehtivad uued ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuste hinnad Tootsi alevis ja Vihtra, Suurejõe I, Suurejõe II, Pärnjõe, Kergu, Kadjaste, Kaansoo, Vaki, Võidula, Sikana, Kaisma külades järgmiselt:

  Hind ilma käibemaksuta Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,08 eurot/m3 1,30 eurot/m3
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,92 eurot/m3 2,30 eurot/m3
Tasu võetud vee ja reovee ärajuhtimise ja puhatamise eest kokku 3,00 eurot/m3 3,60 eurot/m3
 

Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiriProjekt: Tootsi asula veevarustuse pumplate rekonstrueerimine, nr 9825, on realiseeritud

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 5.05.2015 tehtud nõukogu otsusega Projekti: „Tootsi asula veevarustuse pumplate rekonstrueerimine" (edaspidi Projekt).

 

Projektiga nähti esialgselt (2015. I pool) ette rekonstrueerida alevi kaks joogiveepumplat, nr 3 (katastri nr 6340, edaspidi puurkaev või pumpla nr 3) ja nr 4 (katastri nr 6372). Kuna aga pumpla nr 4 jäetakse reservi ning selle rekonstrueerimine ei olnud seetõttu KIK-i poolt rahastatuna abikõlblik, keskenduti edasiste vahe-ettevalmistustööde käigus: 2015. a lõpp - 2016. a märts, pumpla nr 3 rekonstrueerimise ja selle varustamise, lisaks rauaeraldusseadmetele ka pöördosmoosseadmetega (kuna puurkaevu nr 3 vees on ülenormatiivne fluoriidisisaldus), ehitus- ja tehnoloogilisele skeemile. Märtsis 2016 anti EV Keskkonnaministeeriumi ja KIK-i poolt luba ja korraldus teostada Projekti raames täiemahulised hüdrogeoloogilised uuringud madalama puurkaevu kasutuselevõtmiseks Tootsi alevi piirkonnas joogivee- ning samal ajal lahjendusvee allikana puurkaevu nr 3 ülenormatiivse fluorisisaldusega veele. Uuringud käivitati 31. mail 2016 ning tehnilised tööd lõpetati 17. juulil 2016. Uuringuaruanne esitati 01.08.2016. Uuringu tulemusena selgus, et valitud asukohta, puurkaevpumplast nr 3 ligikaudu 155 m lääne suunas, geograafiliselt Vändra valda Metsaküla külla puuritud puurkaev, on sobiv nii veekvaliteedi kui kvantiteedi poolest kasutamiseks joogiveeallikana. 30 m sügavuse puurkaevu vesi oli sobiv nii joogiveeallika kvaliteedilt – ülenormatiivne vaid üldraud, kuid selle ärastus nähti nii või teisiti ette pumpla 3 rekonstrueerimise käigus - kui ka toodangult. Katsetuste käigus saavutati mõistliku veealanduse juures tootlikkus 11,5 m3/h, mis katab etteantud vajadused. Uuringuid teostas OÜ Eesti Geoloogiakeskus, puurkaevu puurimis- jm tehnilisi töid teostas OÜ BalRock. Puurkaev registreeriti Keskkonnaregistris ja tema number (katastri nr) on 55076.

Projekti lõplik töömaht kujunes järgmiseks:

●     Uue puurkaevu (nr 55076) rajamine ja komplekteerimine vajalike seadmetega: süvaveepump, kaabel, veetõstetoru; maapealne osa (päis, kaitsemüts); plats, piirdeaed, juurdesõidutee;

●     Uue puurkaevu nr 55076 ja puurkaev-pumpla nr 3 vahelise ühendustorustiku ja –kaabli ehitamine;

●     Puurkaev-pumpla nr 3 rekonstrueerimine, sealhulgas: puurkaevu manteltoru remont, süvaveepumba, kaabli, torustiku vahetus; hoone renoveerimine; rauaärastusseadmete paigaldamine; kõigi hoonesiseste torustike ja seadmete asendamine; elektrikilbi ja –seadmete asendamine.

Peatöövõtja oli Schötli Keskkonnatehnika AS, alltöövõtja OÜ BalRock, elektri-automaatikatööde osas OÜ Entronik.

Omanikujärelevalvet teostas OÜ Ehitusagnetuur.

Projekti toetas KIK 97 981,57 euroga. Koos omaosalusega kujunes projekti maksumuseks kokku 118 331.47 eurot. Omafinantseeringu kattis OÜ Tootsi Kommunaal.

Antud Projekti realiseerimisega täideti kõik olulised eesmärgid: uue puurkaevu rajamise, puurkaevpumpla nr 3 rekonstrueerimise ja rauaärastusseadmete paigaldamisega tagatakse joogivee nõuetelevastavus ja terviseohutus.

 

 

Toimetaja: JULIA ERM