Lumetõrje

24.11.23

Lumetõrje piirkonnad ja vastutajad

Valla territoorium on jagatud tööpiirkondadeks. Riigihanke tulemusel on lumetõrjetööde teostajad piirkonniti järgmised:

OÜ VÄNDRA MP, töövõtja esindaja: Tiit Kangert tel. 5051271; tiit@vandramp.ee (Vändra alev ja Vändra piirkond) ja Karli Adamsoo tel. 5288234karli@vandramp.ee (Tootsi alev ja Kaisma piirkonnad)

 

LÄÄNE TEED OÜ, töövõtja esindaja: Jaan Laube tel: 56944195jaan@timberston.ee

 

OÜ MASSINER, töövõtja esindaja: Andres Laurimäe tel. 5144207lavassaare@massiner.ee

Põhja-Pärnumaa vallapoolsed kontaktisikud lumetõrje teemal:

 • Pärnu-Jaagupi piirkond majandusspetsialist Tiit Talts tel. 5307 8801, tiit.talts@pparnumaa.ee
 • Vändra-Tootsi piirkond arendusspetsialist Birjo Piiroja tel. 5194 5300, birjo.piiroja@pparnumaa.ee

 

Riiklik teeregister

Maanteeameti liiklusinfo rakendus Tark Tee

Maanteeameti info telefon 1510 töötab 24 t ööpäevas

 

Tasuta lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel teedel (valla teed),  erateedel, mis ühendavad elamut avaliku teega ja kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt valla elanikud. Erateede omanikud ei pea esitama taotlusi erateede lumest puhastamise kohta.

Tasuta lumetõrjet ei teostata:

 • õuealal
 • kui eratee ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud nõuetele
 • kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigusi
 • kui elamut eluruumina kasutav jäätmevaldaja on ajutiselt vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest.

Talihoolduse põhimõtted

Tööde teostamisel lähtutakse majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded" peatükist 4 „Talihooldus" ja määruse lisadest 6, 7, 8 ja 9. Lumetõrjet teostatakse kohalikel teedel koheva lume korral, kui lumekihi paksus ületab 10 cm ning sulalume ja lörtsi korral, kui lumekihi paksus ületab 5 cm. Lume ja lörtsikihi paksust arvestatakse kinni sõidetud lumekihi pinnast.

Teedel alustatakse lumetõrje hooldustsükliga peale lumesaju või tuisu lõppu hiljemalt ühe tunni jooksul. Hooldustsükli aeg on tähtaeg, mille lõpuks peavad talvised tee seisundinõuded täidetud olema. Hooldustsükli üle peab arvestust vallavalitsus, tavapäraselt on hooldetsükli aeg 24 tundi. Raskete ilmaolude korral hooldetsükli aeg võib pikeneda.

Tööpäevadel teostatakse lumetõrjet eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel, kindlustades tee läbitavuse vastavalt sõidugraafikule, kuid mitte hiljem kui kell 6.30.

Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis vastavad järgmistele tingimustele:

 • eratee on vähemalt 5 meetri laiuses takistustest puhastatud ja
 • eratee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, istikud, truubiotsad, kivid jne) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistamiseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid teibaid (võimalusel helkurribaga)
 • eratee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 3,5 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt ühe meetri ulatuses mõlemal poolt teed
 • eratee kõrval on ruumi, kuhu on võimalik lund lükata
 • eratee laius ja teekurvid võimaldavad lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

Vallavalitsus ei korralda transpordivahendite lumest väljatõmbamist ega õuealade lumest puhastamist.

Vallavalitsus ei teosta lumetõrjet juriidilistele isikutele.

Toimetaja: EVA SOOSAAR