Maakorraldus

5.04.22

KOVGIS EVALD geoarhiiv 

Maamõõduettevõtetel on võimalik kasutada  varasemate mõõdistuste kasutamiseks ja enda poolt tehtud mõõdistuste üles laadimiseks Põhja-Pärnumaa valla KOVGIS EVALD  geoarhiivi mooduli lahendust, mis avaneb veebiaadressil: https://evald.ee/põhjapärnumaavald/. Kes puutub nimetatud lahendusega kokku esmakordselt võib tutvuda eelnevalt ka mõõdistajate tsooni kasutusjuhendiga: https://evald.ee/evalddocs/KOVGIS_EVALD_geoarhiiv_teostaja_juhend.pdf. Kasutajaks saab end registreerida autentides end kas: Mobiil ID, SMART ID või ID-kaardiga.  Põhja-Pärnumaa vald on kasutusõigused seadistanud selliselt, et nii kasutajakonto loomine, varasemate mõõdistuste allalaadimine, kui ka mõõdistuste esitamise – kinnitamise protsess, oleks võimalikult lihtne ja automaatne. Eeldame, et geoarhiivi kasutamine tähendab lisaks andmete küsimisele ka enda poolt tehtava mõõdistuse hilisemat üleslaadimist ja kindlasti monitoorime edaspidi võimalikke lahenduse väärkasutamise juhtumeid.

Maamaks Põhja-Pärnumaa vallas

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja.

Maamaksumäär Põhja-Pärnumaa vallas on 2% maa maksustamishinnast aastas.

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama maa asukohajärgset Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku struktuuriüksust. Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutajale, kes on teatanud oma e-posti aadressi, toimetatakse maamaksuteade kätte elektrooniliselt e-maksuameti kaudu.

Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.

Kuni 64-eurone maamaks tuleb tasuda 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

Vaata ka:

Kodualuse maa maamaksusoodustus

Vastavalt maamaksuseadusele on maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik tema omandis oleva või maamaksuseaduse §-s 10 nimetatud maa (maareformi käigus ümber vormistamata maa) kasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas asustusüksusena, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal, kui kehtiv üldplaneering puudub, kuni 0,15 ha ja mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Lühidalt, maamaksusoodustuse saamise eelduseks on neli tingimust:

  • isik peab olema maa omanik või maa kasutaja;
  • maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuulub õuemaa kõlvik;
  • maal asub hoone;
  • maal asuvas hoones on maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Kui maa on isikute ühis- või kaasomandis ning nende elukoht on rahvastikuregistri andmetel maamaksust vabastatud maal asuvas hoones, siis on nad vabastatud maamaksu tasumisest nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal sõltumata ühis- või kaasomanike arvust kokku 0,15 ha ning hajaasustusega alal kokku kuni 2 ha ulatuses. Maa ühis- või kaasomanikud on maamaksu tasumisest vabastatud proportsionaalselt oma osa suurusele maatükist.

Korteriomandite omanike osas sätestab seadus erandi. Seaduses sätestatud tingimustele vastav iga korteriomandi omanik on vabastatud maamaksu tasumisest kortermaja juurde kuuluva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kokku 0,15 ha ning hajaasustusega alal kokku kuni 2 ha ulatuses. Kui isikule kuulub ühes kortermajas mitu korteriomandit, siis on ta vabastatud maamaksust üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas.

Kui inimesel on mitu katastriüksust ja hoone asub üksnes ühel neist katastriüksustest, siis arvutatakse maamaksusoodustus üksnes selle katastriüksuse osas, millel asub hoone. Maamaksuseaduse eesmärgiks on vabastada koduomanik talle kuuluva või tema kasutuses oleva hoone aluse ning hoone juurde kuuluva maa eest maamaksu tasumisest. Kuna katastriüksus, millel ei asu maa omaniku või maa kasutaja hoonet, ei ole vajalik hoone teenindamiseks või seal asub hoone, mis ei ole rahvastikuregistri andmetel isiku elukoht, siis ei vabastata maa omanikku või maa kasutajat maamaksu tasumise kohustusest vastava katastriüksuse osas.

Kodualuse maamaksusoodustuse saamiseks ei ole vaja avaldust esitada.

Rahvastikuregistri andmeid saab kontrollida elektroonselt kodanikuportaalis aadressil www.eesti.ee ID-kaardiga või panga paroolikaardiga või tulla vallavalitsusse registripidaja juurde koos isikuttõendava dokumendiga.

Toimetaja: JULIA ERM