Heakord

8.10.18

Halinga piirkond

Heakord

Halinga valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri

Kinnistu omanik on kohustatud:

 • hoidma korras oma kinnistu ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
 • hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid st fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
 • koristama kinnistuga külgneva puhastusala ning tegema seal lume- ja libedusetõrjet. Libeduse tõrjel tohib kasutada liiva või spetsiaalselt selleks ettenähtud puistematerjali;
 • puhastama sadevee äravoolu resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusala või kinnistu piiresse;
 • tegema umbrohutõrjet, niitma muru, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
 • tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu kehtestatud korras, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
 • tagama reovee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
 • kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustustest. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse;
 • kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile;
 • ehitama ja hoidma korras jäätmemahutite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele selliselt, et jäätmemahutid ei takistaks liiklust sõidu- ja kõnniteel;
 • omama kinnistul jäätmete paigutamiseks vastavat jäätmemahutit, mis peab olema terve ja puhas ning korralikult suletav. Ümbruskonna saastumise vältimiseks tuleb seda puhastada ja desinfitseerida vastavalt vajadusele;
 • tagama keldri-, katuse- ja pööninguukse lukustatuse;
 • tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende libedusetõrje;
 • tagama loomakasvatushoone vastavuse sanitaar-, tuleohutus- ja keskkonnakaitsenõuetele, hoidma ümbruse korras ja vältima selle saastumist virtsa ja sõnnikuga;
 • vältima põllumajandusloomade ja kodulindude lahtipääsemist ning elanike ja liikluse häirimist;
 • hoidma tootmistegevuses tekkivat müra lubatud piires;
 • tagama televisiooni- ja raadiovastuvõtu antennide korrektse asetuse ja ohutu kinnituse.

Kalmistute eeskirjad

Valla heakorrakonkurss

Heakorrakonkurss "Kaunis Kodu".

 

Lõkke tegemise ja telkimise luba

Kaitsealadel, püsielupaikades ja kaitstavatel üksikobjektidel on lubatud telkida ja lõket teha selleks ettevalmistatud ja kaitseala valitseja poolt tähistatud kohtades. Hoiualadel lõkke tegemiskes ja telkimiseks on vajalik ainult maaomaniku nõusolek.

Lühike lõkkeohutuse meelespea

 • Metsas tee lõket vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas või omaniku loal.
 • Lõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele nii, et see ei kujuta ohtu hoonetele, puuriidale, metsale, taimestikule või turbapinnasele.
 • Lõkkeaseme või grilli ümbrus hoia poole meetri ulatuses puhas süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks.
 • Tule tegemisel jälgi tuule tugevust ja suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule, turbapinnasele või muule kergesti süttivale.
 • Tee lõket, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis, mis liigutab ainult peenemaid puid ja puuoksi.
 • Hoia käepärast pulberkustuti, ämber veega või aiakastmisvoolik.
 • Kasta enne tule tegemist kuiv lõkkekoht ja selle ümbrus veega märjaks.
 • Piira lõkkekoht kivide või pinnasevalliga.
 • Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, seda valvatakse kuni lõpuni põlemiseni ja kustutatakse veega või summutatakse liivaga.
 • Enne lõkke tegemist uuri kohaliku omavalitsuse õigusakte. Tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või on määratud, mida lõkkes põletada tohib.

Vaata lisaks http://www.lõke.ee/ ja http://envir.ee/ahi/.

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE