Küla- ja alevivanem

25.09.18

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määrusega nr 38 kehtestati "Põhja-Pärnumaa valla alevi- ja külavanema statuut", mis reguleerib Põhja-Pärnumaa valla alevi- või külavanema (edaspidi külavanem vastavas käändes) valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, külavanema õigusi ja kohustusi, volituste kestuse perioodi ja külavanema ametimärgi andmist.

Külavanem on külaelanike esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla huvidest ja ühistest seisukohtadest, valla arengukavast ning riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud olemasolevate seadustega, tegutseb külavanem heast tavast ja eetikanormidest lähtuvalt.

Külavanemaks saab valida 18-aastaseks saanud teovõimelise Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel sätestatud ulatuses, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel asub vastavas külas/alevis ning kes osaleb koosolekul, kus valitakse külavanem.

Külavanem valitakse neljaks aastaks koosolekul, mille kutsub kokku vähemalt 3-liikmeline külaaktiiv või küla- või aleviselts. Koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord avalikustatakse vähemalt üks kuu enne koosoleku toimumist. Koosolek korraldatakse õhtusel ajal või puhkepäeval. Teavitus avaldatakse valla infolehes, veebilehel, sotsiaalmeedias, alevi või küla teadetetahvlitel (täpsem valimise kord).

Külavanema amet on auamet ja külavanema kohustuste täitmisest tulenevaid kulutusi kohaliku omavalitsuse poolt ei hüvitata. Ametikohuste täitmisel kannab külavanem ametimärki.

Külavanema ülesanded:
1) esindab küla;
2) organiseerib külas ühistegevust, toetab külaelanike omaalgatusvõimet ja ärgitab külaelanikke koostööle;
3) kutsub vähemalt üks kord aastas kokku küla koosoleku käesolevas statuudis sätestatud korras ja esitab külaelanikele aruande oma tegevuse kohta külavanemana;
4) edastab külaelanikele vallavalitsusest ja mujalt saadud külaelanikke puudutavat informatsiooni ning vallavalitsusele ja muudele institutsioonidele külaelanike soove ja ettepanekuid;
5) osaleb külavanemate töögrupis või külavanemate ümarlaual;
6) korraldab küla arengukava koostamist;
7) aitab organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade korral külas;
8) tagab küla puudutava dokumentatsiooni säilimise.

Külaelanike koosoleku otsusel võib koos külavanemaga valida 3–7-liikmelise küla eestseisuse. Eestseisuse ülesanne on aidata külavanemal pidada sidet elanikega ja osaleda küla probleemide lahendamisel.

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE